Wikimedia Sverige

Fri kunskap åt alla

Wikipediapedagogens viktiga kunskaper

Posted by Sara Mörtsell på 09 juli 2014

Elever har alltid producerat som en del av sitt skolarbete, men det är något signifikant med att elever nu med sitt skolarbete kan vara kunskapsproducenter i det offentliga medielandskapet, genom att bidra till Wikipedia.

Det finns en ömsesidighet i utbytet mellan skolans undervisning å ena sidan och Wikipedia å andra sidan. Elevers ansträngningar resulterar i tillgänglig kunskap för den stora allmänheten, samtidigt som skolarbetet genererar innehåll av god kvalitet som stärker Wikipediagmenskapens arbete. Det råder ingen tvekan om att läraren spelar en avgörande roll för det här framgångsrika samarbetet där skolan bidrar till fri kunskap.

Gymnasieskolans läroplan visar tydligt att skolan har ett uppdrag som syftar till att unga människor framgångsrikt ska kunna navigera verkligheten:

”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.”

För undervisningen är därmed Wikipedia en utmärkt plattform för att möta verkligheten med sin kunskap, kommunikation och analys. Dessutom sker det med moderna verktyg, något som styrdokumenten också föreskriver. Det är lärarens roll att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med hänsyn till styrdokument, centralt ämnesinnehåll och elevers förutsättningar och behov. Undervisning är komplext.

Vi i Wikimedia Sverige jobbar därför för att underlätta den här processen. Vi håller som bäst på att sätta upp ett vägledande material på Wikipedia för lärare inom gymnasieskolan som vill ge eleverna möjligheten att utveckla sina kunskaper och förmågor i den autentiska kontext som Wikipedia innebär.

Vi arbetar också fram ett system med s.k. open badges som är ett sätt att ge lärare erkännande för pedagogiska insatser och kunnighet i att använda Wikipedia framgångsrikt i klassrummet. Det kommer också att finnas tillgängligt för att uppmärksamma och meritera elevers och studenters bidrag vilket innebär att de i sin tur kan synliggöra sina erfarenheter i andra sammanhang. Jag intresserar mig också mycket för den egenskap som Open Badges har som ett lärverktyg. Ett utarbetat badge system har fördelen att det gör olika nyckelmoment eller milstolpar överskådliga för den som står i kast med att ta sig an en ny uppgift.

Här är en skiss över hur det kan se ut för en lärare som vill arbeta med Wikipedia i klassrummet. En förtrogenhet med grunderna så som Wikipedias grundprinciper, redigering och gemenskapen är en förutsättning. Som jag ser det återstår sedan några centrala pedagogiska uppgifter att lösa för att uppgiften ska blir framgångsrikt fullföljd:

Wikipediapedagogen_för_badges_(3).svg

Wikipediapedagogens kunskaper och pedagogiska arbete med att integrera Wikipedia i undervisningen.

  1. Det handlar om att förankra Wikipediauppgiften i styrdokument och medvetandegöra elever om vad undervisningen syftar till.

  2. Det innebär också en analys och ämnesinventering av vad som finns och vad som saknas i Wikipedias innehåll.

  3. Pedagogen har också förtroendet att låta Wikipedia vara ett verktyg för formativ bedömning genom att ge kontinuerlig feedback och kamratrespons.


Lärare som undervisar med Wikipedia är skickliga på många sätt, i sin förståelse för Wikipedia, undervisning och pedagogik, och det är kunskaper som Wikimedia Sverige både vill intyga och utbilda för. Förhoppningsvis kommer Open Badges kunna vara ett bra stöd för det.

 

Sara Mörtsell

Utbildningsansvarig, Wikimedia Sverige

 

Posted in Hur gör man?, Samarbeten, Skola, Wikimedia Sverige, Wikipedia i utbildning | Taggad: , | Leave a Comment »

Fotokopieringstävling i sommar

Posted by Jan Ainali på 04 juli 2014

Under hela sommaren pågår fototävlingen Då och Nu. Passa på att att delta i den när du har semester och kameran med dig och besöker intressanta platser. För att delta krävs lite förberedelser då det gäller att återskapa en ny version av en gammal bild. Så börja med att gå till Europeana och sök fram en bild som du vill använda som förlaga. Tips: avgränsa sökningen till endast bilder i vänsterspalten så hittar du lättare bra motiv. Sen gäller det att ta sig till den platsen och försöka ta en likadan bild. Detta gör att man lätt kan se vilka skillnader eller likheter som finns mellan då och nu, vilket är ett intressant och målande sätt att visualisera tidens gång. Här kan du se ett exempel på en gammal bild och en ny bild av Domkyrkan i Lund där transformationen av ytan kring den blir alldeles uppenbar.

Cirka 1880-1915 Bild: Lunds Domkyrka – kmb.16000200057195.jpg av okänd. Licens: Public domain.

Här finns också en film som visar hur du gör för att delta.

Posted in Tävling | Taggad: , , | Leave a Comment »

Translatewiki.net i rampljuset

Posted by jopparn på 02 juli 2014

Translatewiki.nets logotyp. Bild: Translatewiki.net logo.svg av Danny B. Licens: public domain.

For English, see below.

De flesta svenskar har en grundläggande engelskaförståelse, men långt ifrån alla kan arbeta obehindrat eller känner sig helt bekväma att använda språket. Därför är det viktigt att olika datorprogram anpassas för att även fungerar på svenska och andra språk. Det hjälper folk att undvika misstag och gör det enklare för användaren att arbeta snabbt och effektivt. Men hur går då detta till rent praktiskt?

För detta behöver de olika meddelandena i programvaran översättas var för sig. Detta kräver ofta en hel del eftertanke för att betydelsen ska blir rätt och för att språkbruket skall bli enhetligt rakt igenom. I öppen programvara sker detta arbete väldigt ofta av volontärer som kontrollerar varandras arbete. Detta gör det möjligt att för en väldigt låg kostnad få översättningar till hundratals olika språk, inklusive minoritetsspråk som de kommersiella aktörerna aldrig skulle fokusera på. Exempelvis översätts MediaWiki, programvaran som används i alla Wikimedias projekt, på detta sätt. Då MediaWiki utvecklas i en snabb takt med mängder av nya meddelanden varje månad är det viktigt för oss att vi har en stor och aktiv gemenskap av översättare så att allt fungerar på alla språk. Vi anser alltså att detta är värdefullt för fri kunskap. Men vad kan då Wikimedia-rörelsen göra för att utveckla denna översättargemenskap?

Glädjande nog kommer vi på Wikimedia Sverige att påbörja ett nytt projekt som med stöd från Internetfonden (.Se). Internetfonden stödjer olika projekt som förbättrar Internets infrastruktur, och vårt projekt är i linje med deras mål. Vi kallar projektet lite snärtigt för “En expandering av translatewiki.net – Förbättrad svensk lokalisering av öppen källkod, för enklare onlinedeltagande”. Detta är extra kul då Wikimedia Sverige inte tidigare haft något projekt som fokuserar på denna viktiga del av användarupplevelsen. Här kommer vi att lära oss många nya saker som vi kommer att försöka dela med andra som gillar öppen programvara och förbättra translatewiki.nets infrastruktur. Översättningsplattformen translatewiki.net har för närvarande 27 program upplagda, vilka översätts till 213 språk av över 6 400 volontärer från hela världen.

Vi kommer att genomföra projektet tillsammans med Umeå universitet samt MetaSolutions AB och med stöd från utvecklare av translatewiki.net, som är anställda av Wikimedia Foundation i USA. Inom ramen för projektet kommer vi att arbeta med flera spännande saker! Tillsammans kommer vi att:

 • Arbeta för att bygga upp en större gemenskap av svensktalande översättare på translatewiki.net;
 • Designa ett system för Open Badges och undersöka hur det kan integreras i MediaWiki-programvaran;
 • Färdigställa översättningarna till svenska för minst fem av de återstående program som finns där;
 • Förbättra användarvänligheten genom att inventera och förtydliga dokumentation, vilket kommer att gynna hela translatewiki.net;
 • Umeå universitet kommer att forska på delar av vårt projekt så att vi får en djupare förståelse för processerna (den exakta inriktningen är ännu inte bestämd); samt
 • Lägga till MetaSolutions program EntryScape för översättning på translatewiki.net och dokumentera hur det gick. Denna fallstudie kommer förhoppningsvis att identifiera flaskhalsar och göra det lättare för andra att lägga till sina projekt. För att kunna lägga till EntryScape kommer MetaSolutions även att skriva den nödvändiga koden för att göra det enklare för liknande program att läggas upp på platformen.

Vi kommer även att anordna flera översättningssprint för att gemensamt översätta så många meddelanden som möjligt. Självklart kan man alltid delta på distans! Vi prövade att genomföra översättningssprint förra året och såg då ett tydligt värde av att sitta tillsammans då det gjorde arbetet roligare och det blev enklare att komma fram till lämpliga översättningar för de klurigaste meddelandena. Alla är inbjudna till att hjälpa till och vi guidar er gärna rätt om ni är nya på translatewiki.net om ni är nya där. Skicka bara ett mail eller slå en pling!

Mvh,

John Andersson
Projektledare
Wikimedia Sverige
john.andersson@wikimedia.se
073-3965189

 

English

Translatewiki.net in the Swedish spotlight

Translatewiki.net’s logotype. Image: Translatewiki.net logo.svg by Danny B. License: public domain.

Most Swedes have a basic understanding of English, but many of them are far from being fluent. Hence, it is important that different computer programs are localized so that they can also work in Swedish and other languages. This helps people avoid mistakes and makes the users work faster and more efficienttly. But how is this done?

First and foremost, the different messages in the software need to be translated separately. To get the translation just right and to make sure that the language is consistent requires a lot of thought. In open source software, this work is often done by volunteers who double check each other’s work. This allows for the program to be translated into hundreds of different languages, including minority languages that commercial operators usually do not focus on. As an example, the MediaWiki software that is used in all Wikimedia projects (such as Wikipedia), is translated in this way. As MediaWiki is developed at a rapid pace, with a large amount of new messages each month, it is important for us that we have a large and active community of translators. This way we make sure that everything works in all languages as fast as possible. But what could the Wikimedia movement do to help build this translator community?

We are happy to announce that Wikimedia Sverige is about to start a new project with support from Internetfonden (.Se) (the Internet Fund). The Internet Fund supports projects that improve the Internet’s infrastructure. The idea of translating open software to help build the translator community is in line with their goals. We gave the project a zingy name: “Expanding the translatewiki.net – ‘Improved Swedish localization of open source, for easier online participation’.” This is the first time that Wikimedia Sverige has had a project that focuses on this important element of the user experience. Here we will learn many new things that we will try to share with the wider community while aiming to improve the basic infrastructure on translatewiki.net. The translation platform translatewiki.net currently has 27 programs ready to be translated into 213 languages by more than 6,400 volunteers from around the world.

We will carry out the project in cooperation with Umeå University and Meta Solutions Ltd, with support from the developers of translatewiki.net (who are employed by the Wikimedia Foundation). We will be working on several exciting things and together we will:

 • Build a larger and more active community of Swedish-speaking translator on translatewiki.net;
 • Design a system for Open Badges and explore how it can be integrated with MediaWiki software. (Do let us know if you are working on something similar so that we can help each other!);
 • Complete translations into Swedish for at least five of the remaining programs that are on translatewiki.net;
 • Improve usability by inventorying and clarifying the documentation, something that will be done in cooperation with and will benefit the entire community on translatewiki.net;
 • Umeå University will conduct research on parts of the project so that we get a deeper understanding of the processes (what exactly they will focus their research on is yet to be determined); and
 • Add Meta Solutions’ program EntryScape for translation on translatewiki.net, and document the steps and how it went. This case study will hopefully identify bottle necks and make it easier for others to add their programs. MetaSolutions will also develop the necessary code to make it possible for similar programs to be added to translatewiki.net.

We will also organize several translation sprints where we can jointly translate as many messages as possible (you can also participate remotely). Last year we organized a translation sprint and discovered real value in sitting together. It made the work more enjoyable and it made it easier to arrive at the appropriate translations for the trickier messages. If you would like to be involved in the Swedish translations, please get in contact with us!

Kind regards,

John Andersson
Project Manager
Wikimedia Sverige
john.andersson@wikimedia.se
073-3965189

Posted in Internet i Sverige, MediaWiki, Samarbeten, Translatewiki.net, Verktyg, Wikimedia Sverige | Leave a Comment »

Örebro – på cykel (utan cykel)

Posted by Axel Pettersson på 30 juni 2014

Örebro slott. Foto: Arild Vågen. Licens: CC BY-SA 3.0

Den 24 maj reste vi, Einar Spetz och Arild Vågen, till Örebro i syfte att öka Wikimedia Commons bestånd av bilder med motiv från staden. Föreningen Wikimedia Sverige understödde fotoutflykten med ett så kallat minibidrag, vilket täckte kostnaderna för tågresa Stockholm – Örebro. Vi hade som målsättning att fotografera alla byggnadsminnen och byggnader som fanns med i bebyggelseregistret.

Örebro på eller utan cykel?

På förhand hade vi sett för oss, hur vi skulle hyra cyklar för att i rask kunna cirkulera i Närkestaden. Ett liknande koncept hade vi prövat tidigare, i Gävle hösten 2013. Vi kallade tilltaget då ”Gävle på cykel” vilket även var namnet på den övergripande Commons-kategorin med bilder från resan. Till Gävle tog vi med egna cyklar eftersom både SL pendeltåg och Upptåget tillåter cykel ombord. Vi var tillfreds med fotoskörden i Gävle. Lördag 24 maj tog vi sikte på en uppföljning – ”Örebro på cykel”. Oklanderliga cyklar fanns att hyra på turistbyrån, men vi bestämde oss för att genomföra uppdraget till fots.

Fördelen med promenaden till turistbyrån där vi inte hyrde cyklar men fick goda råd var att vi fick tillfälle att fotografera två av Sveriges mest omskriva efterkrigsbyggnader. Det brutala kvarteret ”Krämaren” och det mer förfinade medborgarhuset. Bägge skapades av samma arkitekter, bröderna Erik och Tore Ahlsén.

Kvarteret Krämaren. Foto: Arild Vågen. Licens: CC BY-SA 3.0

Planering

Några dagar innan lovade väderprognosen vackert fotoväder samt värmebölja. Några dagar innan hade vi studerat bebyggelseregistret och fornminneskartan. Enligt principer liknande dem för stadsorientering ritades fotoobjekten på en karta. Vi begränasade oss till stadskärnan. Med i bagaget hade Arild utrustning lånad ur föreningens teknikpool: Nikonkameran med objektiv och GPS. Einar använde egen kamera, Canon EOS 650D.

Genomförande

Från järnvägsstationen gick vi österut, mot Järnvägsgatan där flera av stadens rättsvårdande instanser återfinns, bland annat Rättscentrum med tingsrätt och polishus. Vi tog sedan Storgatan söderut, mot Svartån, flödet som delar stadskärnan i en nordlig och en sydlig del. Framme vid Henry Allards park ser man några av stadens sevärdheter: det ärevördiga slottet, Centralpalatset och teatern. Vi dröjde vid ån ett slag, på utkik efter intressanta fotovinklar, med eller utan vatten som spegel åt motiven. Vi gick förbi Allehandaborgen (även kallat gamla Sparbankshuset), fram till frimurarlogen.

Vi avslutade dagen med att fotografera Örebros stolthet, vattentornet Svampen. Foto: Einar Spetz. Licens: CC BY-SA 3.0

Vi vände om och korsade ån via Storbron, för att sedan gå längs vattnet förbi Trefaldighetskyrkan, konserthuset och Post- och telegrafstationen, S:t Nikolai kyrka med tillhörande församlingshem, ett hus som uppges vara en av stadens äldsta kvarvarande byggnader. Kyrkan var olåst, varför vi kunde fotografera några av inventarierna, däribland dopfunten och altartavlan – allt till tonerna av ett musikaliskt divertissemang som repeterades av två Örebromusiker. Vid Rådhuset intill Drottninggatan pågick slutspurten i EU-valrörelsen. Inget fel i sig, men utställare, kampanjvagnar och företrädare för de politiska partierna skymde delar av motivet. Ett styke söderut på Drottninggatan ligger Våghustorget. Där fanns flera eftersöka motiv: det kanske mest iögonfallande Krämaren, ett handelscentrum i brutalistisk stil samt Våghuspumpen. Ytterligare en bit söderut återfinns multilokalen Medborgarhuset, vari i både Turistbyrån och Hjalmar Bergmanteatern huserar. Intill låg stadsbibliotekets huvudavdelning. Vi gick vidare till adressen Nygatan 51. Fastigheten är mer bekant som Adolf Kjellströms hus, en idag en bebodd stadsvilla, vars ägare vi hade nöjet att samspråka med innan vi gick norrut till Länsmuseet för att fortsätta över Kanslibron för att fotografera Arbetshuset och bebyggelsen kring Karolinska läroverket och konsten i Henry Allards park. Medan Einar gick på visning av slottet, begav sig Arild till Wadköpingsområdet, dit gångvägen ringlar utmed Svartån, genom delar av stadsparken. Därefter tillbaka för lunchpaus och fotografering av riksbankens hus. Efter ett avbrott på grund av ihållande regn gick vi till en bro, med för oss okänt namn, den mellan Allehandaborgen och Frimurarlogen för omfotografering av Trefaldighetskyrkan. Därefter gick vi vidare norrut till den pensionerade biografen Röda kvarn och Olaus Petri kyrka. Vi satte punkt med att ta bilder av stadens kanske synligaste landmärke: vattentornet Svampen.

Resultat

Rådhus. Slutspurt i EU-valrörelsen. Foto: Arild Vågen. Licens: CC BY-SA 3.0

Vi anträdde fotovandringen klockan 9.40 och avslutade cirka kl. 17.00. Under promenaden hann vi med att ta 155 bilder som redan efter några veckor användes i över 40 artiklar på Wikipedia. En intressant aspekt är att många av objekten i Örebro saknade moderna bilder, men hade utmärkta historiska bilder från olika arkiv. Nu kunde vi komplettera artiklarna med även moderna bilder, och vissa hur miljöerna och byggnaderna förändrats. Bra exempel är artiklarna Nämndhuset och Frimurarelogen.

Einar Spetz och Arild Vågen,
Mottagare av minibidrag

Posted in fotosafari, Våra volontärer | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Kompletterande bilder från LSH

Posted by André Costa på 27 juni 2014

Perspektivritning av nedre och av övre vestibulen i Hallwylska museet.

Perspektivritning av nedre och av övre vestibulen i Hallwylska museet. Okänd konstnär [Public Domain]


Att Wikimedia Sverige arbetar tillsammans med olika museum och andra aktörer i Sverige för att tillgängliggöra deras digitala samlingar på Wikimedia Commons är förhoppningsvis ingen nyhet för er som följer denna blogg. Ni kanske rent av har sett några av de 20 000+ bilder som gjorts tillgängliga genom våra olika samarbeten?

Förra året genomförde Wikimedia Sverige en av sina största insatser inom detta område när vi tillsammans med Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) gjorde de 12 000 högupplösta bilderna i deras digitala arkiv tillgängliga på Wikimedia Commons. Detta var en del av deras initiativ för att öppna upp sina bildsamlingar, för vilken de nyligen vann pris.

Detta året har vi redan haft möjlighet att genomföra en kompletterande uppladdning av drygt 500 bilder. Bilder som av olika anledningar inte kommit med i första omgången men där vi sedan kunnat arbeta tillsammans med LSH för att identifiera varför och åtgärda detta. Denna typ av efterarbete är ofta lätt att glömma bort men, när den görs, är den ofta till väldigt stor nytta både för båda parter. Därför är vi extra glada att detta kunnat göras med denna stora samling.

Men detta samarbete är långt ifrån över. Just nu arbetar LSH för fullt med att digitalisera ytterligare delar av sina samlingar och till höst kommer vi igång igen med att lägga ut de nya högupplösta bilderna på Wikimedia Commons.

Posted in GLAM, media, Samarbeten, Wikimedia Commons | Leave a Comment »

Arbetet för fler kvinnor på Wikipedia fortsätter

Posted by Jan Ainali på 25 juni 2014

”Kunskap är farligt hos folket – den gör att människorna ser vad som är fel och vågar säga ifrån. Sprid kunskapen.” Bild: Barococco Licens: Public domain.

Sista veckan har det varit mycket skriverier om BUS och deras anmälan mot Wikimedia Sverige och offentligkonst.se.

Fokus har därmed förflyttat sig från allt det andra arbetet som Wikimedia Sverige gör. Därför tänkte jag lyfta fram arbetet med kvinnor. Detta arbete uppmärksammades av Hillevi Wahl på Metro i en kolumn, där hon uppmanade fler kvinnor att våga ta steget ut och börja redigera eller fotografera till Wikipedia. Hon gjorde även plustecken för Wikimedias skrivstugor och såg dem som en kraftfull kvinnosatsning.

Det behöver inte vara så att enbart 9% av de som redigerar på Wikipedia är kvinnor. Alla bär vi på kunskap och kan hjälpa våra barn att ha tillgång till den genom att samla den på ett ställe, givetvis med tillförlitliga källor. Kvinnor, liksom män, har lika lätt att lära sig och skriva på Wikipedia, och bli wikipedianer, men som Wahl skriver så verkar många kvinnor vara rädda för tekniken och hur man gör. En annan spärr, som jag såg hos en ny användare tidigare i veckan, är:

”Vem skall man fråga för att få redigera i en artikel?”

Många funderar även på om deras kunskap passar på Wikipedia. Vem vill till exempel läsa om kajal? Enligt statistiken var det faktiskt 444 läsare de senaste 90 dagarna, när jag skriver detta, så det är en hel del som har intresse av att veta mer, och artikeln skulle kunna utökas mycket och även få källor som gör den ännu bättre. Alla är inte intresserade av att läsa om division 1 fotbollsspelare, som Mirca Selimovic som bara hade 129 läsare. Vad jag vill visa med detta exemplet är att det finns väldigt många intressanta ämnen som ligger utanför de teknikintresserade killarnas domäner. För mig var det faktiskt väldigt intressant att läsa i artikeln hur och varför man har kajal, eftersom det inte är något jag som kille eller man har frågat tjejer om, och jag kommer att läsa på mer i artiklarna om smink, men behöver hjälp med att få dem utförligare så att jag kan lära mig om det. Tänk på att all kunskap är viktig, vad man sedan gör med kunskapen är en annan sak.

Dessa hinder, och andra, försöker Wikimedia Sverige råda bot på och har därför under 2013, och fram till maj 2014 haft ett projekt med namnet ”Kvinnor på Wikipedia” . Med stöd av Ungdomsstyrelsen har projektet kunnat åka land och rike runt och erbjuda skrivstugor dit hugade kvinnor har kunnat komma, ta en fika och lära sig allt om hur man redigerar och förbättrar artiklar i uppslagsverket. I Göteborg ordnades skrivstuga varje vecka i 15 veckors tid för att få kontinuitet. Projektet har varit framgångsrikt och det kommer nu att fortsätta även detta året. Ett av projektets delar var att delta på den feministiska mässan Nordiskt Forum för att belysa problematiken och få fler kvinnor att se att de kan medverka.

Eftersom jag ser Wikipedia som ett demokratiprojekt så ser jag faran i att en grupp blir överrepresenterad jämfört med andra grupper. Det leder lätt till att vissa strukturer sätter sig som sedan blir svåra att få bort om de inte är positiva för projektet. För att kunna bryta olika maktstrukturer behövs nytt blod och nya synsätt, vilket Adrianne Wadewitz påpekar när hon säger att det behövs fler feminister som skriver på Wikipedia oavsett kön, för att tydliggöra könsskillnaderna och uppmärksamma de strukturella problem som begränsar delar av befolkningens handlingsutrymme till att delta och börja redigera. Detta håller jag med om, även om det inte bara är feminister som behövs, utan alla typer av personer, med alla typer av intressen som vill vara med och bygga världens största uppslagsverk. När Wikipedia fungerar som bäst så blir wikipedianerna bedömda utifrån hur de redigerar och inte efter kön, hudfärg eller ålder. Detta gör att det blir ett roligt sätt att vinna respekt i gemenskapen. Testa! Det gjorde jag, och jag fastnade.

Är du själv kvinna som läser detta, kom till skrivstugorna! Är du man och känner intresserade kvinnor, tipsa dessa att komma. Ta chansen att lära er mer och ha roligt samtidigt. Träffa andra likasinnade och skriv om dina intressen eller välj för dig okända ämnen och läs på så du kan skriva och sprida din nya kunskap. Det är roligt och ju fler som skriver desto bättre blir uppslagsverket!

Svaret till vem man skall fråga för att få redigera i en artikel får ni här: Ingen! Alla kan gå in och rätta felaktigheter i alla artiklar, och lägga till faktauppgifter. Glöm bara inte att ange källor. Var djärv och testa att redigera. Gå gärna in på Deltagarportalen och läs mer. Får du problem kan du alltid be en fadder om hjälp eller skriva en fråga på artikelns eller en annan användares diskussionssida. Länk dit finns uppe bredvid rubriken på sidan du är på.

Harald Andersson
Styrelseledamot i Wikimedia Sverige

Posted in Kvinnor på Wikipedia | Leave a Comment »

Yttrandefrihet och offentlig konst på nätet

Posted by Axel Pettersson på 19 juni 2014

Jag kanske skulle vilja diskutera utformningen av Götaplatsen i Göteborg på min blogg och använda en bild för att illustrera mina synpunkter. Om BUS lagtolkning står sig måste jag innan jag publicera bilden be dem om tillstånd, och betala en avgift till dem för den yttranderätten. Poseidonstatyn på platsen är skapad av Carl Milles som dog 1955. Och jag är inte ensam, det finns tusentals bilder på denna kända Göteborgssymbol. Bild: Götaplatsen_i_Göteborg_01.JPG av Mattias Blomgren. Licens: CC BY-SA 3.0

Som vi tidigare berättat har BUS stämt oss, och vi har utvecklat vår syn på stämningen här. Den juridiska processen kommer att fortsätta ett tag, men det finns också en demokratisk aspekt som är viktig att belysa.

BUS tolkar lagen så att ingen har rätt att lägga upp en bild av ett offentligt konstverk på internet utan att först ingå ett avtal och betala en avgift. Man kan inte jämföra ett offentligt konstverk med en bok, om någon skriver en bok kan jag avstå från att läsa boken om jag inte vill betala för den. Offentliga konstverk är en del av det offentliga rummet, den miljö som jag (och andra medborgare) rör oss i varje dag.

Som medborgare i ett demokratiskt land förväntar jag mig att jag utan inskränkningar kan diskutera, dokumentera och kartlägga den offentliga miljön. Jag förväntar mig att jag som medborgare kan delta i det offentliga samtalet om exempelvis vår stadsmiljö och utnyttja tekniken för att göra det med både text och bild. I BUS värld måste jag (om jag har råd, annars får jag avstå) teckna avtal med BUS och betala BUS för tillståndet att skildra den offentliga miljön i bild på internet. Yttrandefriheten på internet ges ett pris, och det priset ska betalas till BUS.

Jag är medveten om att många konstnärer arbetar under knappa ekonomiska förhållanden. Men är lösningen att inskränka det fria samtalet på Internet, är lösningen att privatisera det offentliga rummet till den grad att en medborgare måste söka tillstånd och betala för ett tillstånd att på internet publicera en bild av det? BUS arbete för att ge konstnärer drägliga villkor bör respekteras, men även när man arbetar för ett gott syfte behöver man en fungerade moralisk kompass och här har man gått vilse.

Webbplatsen offentligkonst.se är (även om den långt ifrån är färdig) en kartläggning i ord och bild över all den fantastiska offentliga konst som finns spridd över Sverige, den ger uppmärksamhet till konstverken och konstnärerna som skapat miljöerna vi alla rör oss i. Konst som mestadels är finansierad med skattemedel. Bara tanken på att man måste söka tillstånd och betala någon för att beskriva en offentligt finansierad verksamhet är inte bara absurd, den är skrämmande.

Arild Vågen, styrelseledamot i Wikimedia Sverige

Posted in Öppen databas för offentlig konst, Kultur, Licensvillkor, Politik, Tillgänglighet, upphovsrätt, Wikimedia Sverige | Taggad: , | Leave a Comment »

Angående stämningsansökan från BUS mot offentligkonst.se

Posted by Axel Pettersson på 13 juni 2014

This blog post is also available in English

Idag har Wikimedia Sverige mottagit en stämningsansökan från BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige. Det gäller webbplatsen offentligkonst.se som visualiserar offentlig konst i Sverige. BUS hävdar att webbplatsen innebär ett upphovsrättsintrång, något som Wikimedia Sverige avvisar.

BUS hävdar att experter och kommuner gör samma tolkning som de själva. Bland dessa råder dock delade meningar! I exempelvis en artikel i Nordisk Immateriellt Rättsskydd gör Daniel Westman, Kursföreståndare i IT-rätt vid Stockholms universitet, en annan bedömning av rättsläget. Inte heller alla kommuner har tecknat avtal med BUS utan några anser att lagen bör tolkas på det sätt som Wikimedia Sverige gör.

Offentligkonst.se är en visualisering av projektet Öppen Databas för Offentlig Konst vilken syftar till att bli den första nationella databasen för offentlig konst i Sverige. Idag finns inget nationellt register, utan det ligger på enskilda myndigheter att lagra detta. Detta gör det helt omöjligt för en intresserad person att få reda på vilka konstverk som finns av en viss konstnär och var de är placerade. Detta ideella projekt är ett försök att lösa detta.

Databasen är en nationell samhällsservice och gör att verk och konstnärer kan bli upptäckta av kulturintresserade. Wikimedia Sverige, som är en ideell allmännyttig förening, har till skillnad från BUS inget särintresse i frågan utan vill genom offentligkonst.se endast sprida kunskap och medvetenhet om Sveriges konstskatter så att fler kan få njuta av dem. Flera konstnärer har insett värdet av att deras verk syns och har bett om att bli tillagda i databasen. Det är därför med en viss förvåning som Wikimedia Sverige noterar BUS stämningsansökan.

Vi förstår att BUS har som affärsidé att representera konstnärerna ekonomiskt men beklagar att de tar till en juridisk process i stället för att bejaka ett projekt som ger Sveriges skattebetalare möjlighet att se den konst som vi alla redan betalt för. I svensk rätt är det dessutom redan fastställt att foton på offentlig konst kan publiceras kommersiellt på till exempel vykort eller böcker, utan ersättning till konstnären, men BUS tolkning är att detta inte skulle gälla för Internet.

En obehaglig sidoeffekt av BUS tolkning är att i stort sett varenda Facebookanvändare och Instagrammare är en brottsling när de laddar upp bilder på byggnader då det är samma text som gäller för byggnader och konstverk i lagen. – Det vore förödande för alla internetanvändare i Sverige om deras tolkning står sig, säger Jan Ainali, verksamhetschef i Wikimedia Sverige.

Wikimedia Sverige har tidigare avvisat BUS påstående om att denna publicering skulle vara ett intrång i upphovsrätten och vidhåller den åsikten. Vi ser fram emot ett klargörande av tingsrätten där vi hoppas att alla snart kan dra en lättnadens suck över ett domslut i tidens anda och till allmänhetens nytta.

Länkar

Kontakt

Jan Ainali, verksamhetschef Wikimedia Sverige

 • jan.ainali(at)wikimedia.se
 • 0729672948

 

English

Concerning lawsuit from BUS against offentligkonst.se

Today Wikimedia Sverige has received a lawsuit from BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige. It concerns the website offentligkonst.se which visualizes public art in Sweden. BUS claim that the website is copyright infringement, a statement which Wikimedia Sverige rejects.

BUS claim that experts and municipalities in Sweden make the same interpretation as they do. However, among them there are different views! For example, in an article in Nordic Intellectual Property, Daniel Westman, course director in IT right at Stockholm University, makes another judgement concerning the law situation. Many municipalities have not signed a contract with BUS, and some of them agree with Wikimedia Sverige regarding the interpretation of the law.

Offentligkonst.se is a visualization of the project Open Database for Public Art, which aims at being the first national database of public art in Sweden. Today there does not exist a national register, it is up to each authority to store this. This makes it impossible for a person who is interested in getting information about which art by a certain artist exist and where it is situated. This non-profit project tries to solve this.

The database is a national public service and makes it possible for art and artists to be recognized by the public. Wikimedia Sverige, which is a non-profit public organisation has, unlike BUS, no special interest in the issue but only wants offentligkonst.se to share knowledge and awareness of Sweden´s art treasures so that more people can enjoy them. Several artists have realized the value of that their work is visualized and have asked to be added to the database. It is therefore with some surprise Wikimedia Sverige receives BUS lawsuit.

We understand that BUS business model is to represent the artists financially and regret that they use a legal process instead of affirming a project which gives Sweden´s tax payers the possibility to see the art we all have already paid for. In Swedish law it is also already clarified that photos of public art can be commercially published on for example post cards or in books, without compensation to the artist, but BUS’  interpretation is that this should not be valid when it comes to publishing on the Internet.

An distasteful side effect of BUS’   interpretation is that basically each and every Facebook and Instagram user is a criminal when they upload photos of buildings as it is the same text which is valid for buildings and arts in the law. -It would be devastating for all Internet users in Sweden if their interpretation sustain, says Jan Ainali, CEO of Wikimedia Sverige.

Wikimedia Sverige has earlier rejected BUS claim that this publishing could be a copyright infringement and maintain that opinion. We are looking forward to a clarification by the District Court where we hope that we all can have a sigh of relief after they pass a judgement in the spirit of modern times and to the best interest of the public.

Links

 

Contact

Jan Ainali, CEO Wikimedia Sverige

 • jan.ainali(at)wikimedia.se
 • +46729672948

 

Posted in Öppen databas för offentlig konst, Licensvillkor, Politik, Tillgänglighet, upphovsrätt, Verktyg, Wiki Loves Public Art, Wikimedia Sverige | 4 Comments »

Wiki Loves Monuments 2014

Posted by steelf på 11 juni 2014

Kalkugnarna i Östra Torp var en av vinnarbilderna förra året. Foto: Susanne Nilsson [CC BY-SA 3.0].

Fototävlingen Wiki Loves Monuments anordnas i år igen, för 4:e året i rad här i Sverige. Tidigare års tävlingar har lett till att tusentals bilder laddats upp och Wikimedia Sverige hoppas att arbetet med att berika Wikipedia med fria bilder på Sveriges kulturarv ska fortsätta.

Likt tidigare år samarbetar vi med Riksantikvarieämbetet och Sjöhistoriska museet och genom ett nytt och spännande samarbete med ArbetSam så har vi i år utökat tävlingen med en ytterligare fotokategori: arbetslivsmuseer. Listorna är uppdelat på vilket typ av objekt det rör sig om och var i landet det finns och genom dem kan du snabbt identifiera vad som behöver nya eller bättre bilder nära dig.

Du är välkommen att delta i tävlingen genom att ladda upp dina foton till Wikimedia Commons under september månad, men du kan tjuvstarta och börja fotografera dem redan nu! Tävlingen är perfekt att kombinera med semestern!

För närmare information, se den svenska deltävlingens hemsida wikilovesmonuments.se.

Posted in Wiki Loves Monuments | Leave a Comment »

Wikimedia Sverige på Nordiskt Forum – ”Dela din bild av feminismen!”

Posted by Sara Mörtsell på 05 juni 2014

Skrivstuga, Litteraturhuset (2014-06-03)
Från skrivstugan på Litteraturhuset i Göteborg, 3 juni 2014. (Av Per A.J. Andersson [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons)

Sedan drygt en vecka tillbaka står det klart att Wikimedia Sverige har blivit beviljade medel av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) för att fortsätta vårt projekt som handlar om att jämna ut den sneda könsrepresentationen på Wikipedia. Det känns särskilt givande att få ta vidare de lärdomar vi kunde dra från vårt tidigare projekt och fortsätta ta viktiga steg mot att fler kvinnor bidrar till Wikipedias innehåll. Vi har skrivit om det här på bloggen senast i april och flera gånger tidigare.

Den här gången kör vi igång med stort buller och brak genom att hålla ett fyra dagars Wikimaraton i samband med Nordiskt Forum i Malmö 12-15 juni. Tusentals deltagare med engagemang för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik väntas komma, och vi vill hinna med att prata med alla. Vi kommer att finnas i monter H:3 på Malmömässan, och för den delen av konferensen krävs ingen konferensbiljett. Alla som har möjlighet att komma förbi, erfarna som oerfarna på Wikipedia, är så klart oerhört välkomna. Sveriges Kvinnolobby står som medarrangör till hela mässan och det är de som har bjudit in oss.

Programinnehållet

Varje dag anordnar vi dagens utmaning som består av redigeringsuppgifter som går att utföra på plats och som givetvis belönas med fina priser.  Dessutom har vi ett fast schema med några mycket intressanta programpunkter som vi kör varje dag. De är en blandning av både praktiska workshops och det som vi kallar för miniseminarier, och ser ut som följer:

1. 9 % Kvinnor på Wikipedia (Miniseminarium, 15 minuter)

Vi berättar om bakgrunden till projektet Kvinnor på Wikipedia och erfarenheterna från vårt arbete och ställer frågor om deltagande, kunskapsdelning och crowdsourcing. Vi berättar om varför vi tycker att det är viktigt för Wikipedias framgång att ha en diversifierad användarbas, som representerar många olika perspektiv och erfarenheter för att berika både ämnesinnehåll och diskussioner.

2. Dela din kunskap på Wikipedia (Workshop, 20 minuter)

Här tänker vi ge handfasta tips och praktisk vägledning till hur det går till att redigera på Wikipedia. Jag vill gärna föra fram budskapet om att dela sin kunskap på Wikipedia genom att redigera är ett utmärkt sätt att faktiskt göra skillnad och bidra till att sprida värdefull kunskap till många och medvetandegöra allmänheten genom den unika möjlighet till folkbildning som Wikipedia innebär.

3. Vem formar bilden av feminismen? (Miniseminarium, 15 minuter)

I det här seminariet vill vi uppmärksamma Wikimedia Commons och den spridning som visuell media där får genom de fria licenserna.

4. Dela din bild av feminismen! (Workshop, 20 minuter)

Här kommer deltagarna att få en inblick i hur enkelt det är att ladda upp foton till Wikimedia Commons och stöd i att identifiera kategorier att bidra till.

Vad hoppas vi få med oss?

Med det här innehållet ser vi chansen till att både praktiskt få visa tillvägagångssätt och inspirera till agerande och att flera nya användare testar att göra redigeringar och hittar sin väg till att fortsätta med egna bidrag till Wikipedia och Wikimedia Commons i framtiden. Jag ser också fram emot möjlighet få feedback från användare som i nuläget inte bidrar till Wikipedia. Vilka hinder upplevs finnas för att ta steget till att bidra till Wikipedia? Vilka idéer finns för hur vi på Wikimedia Sverige kan använda ett inkluderande arbetssätt i vårt arbete med att nå Wikipedias i nuläget underrepresenterade grupper?

Samma helg finns andra intressanta evenemang i Malmö. På Malmö konsthall anordnas Wiki-Kik för fler kvinnliga konstnärer på Wikipedia klockan 11-17 lördagen den 14 juni. Läs mer om den på http://www.konsthall.malmo.se/o.o.i.s/5393

 

Posted in Kvinnor på Wikipedia | Taggad: | Leave a Comment »

 
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 293 andra följare