Wikimedia Sverige

Fri kunskap åt alla

Archive for the ‘Samarbeten’ Category

Wikipediapedagogens viktiga kunskaper

Posted by Sara Mörtsell på 09 juli 2014

Elever har alltid producerat som en del av sitt skolarbete, men det är något signifikant med att elever nu med sitt skolarbete kan vara kunskapsproducenter i det offentliga medielandskapet, genom att bidra till Wikipedia.

Det finns en ömsesidighet i utbytet mellan skolans undervisning å ena sidan och Wikipedia å andra sidan. Elevers ansträngningar resulterar i tillgänglig kunskap för den stora allmänheten, samtidigt som skolarbetet genererar innehåll av god kvalitet som stärker Wikipediagmenskapens arbete. Det råder ingen tvekan om att läraren spelar en avgörande roll för det här framgångsrika samarbetet där skolan bidrar till fri kunskap.

Gymnasieskolans läroplan visar tydligt att skolan har ett uppdrag som syftar till att unga människor framgångsrikt ska kunna navigera verkligheten:

”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.”

För undervisningen är därmed Wikipedia en utmärkt plattform för att möta verkligheten med sin kunskap, kommunikation och analys. Dessutom sker det med moderna verktyg, något som styrdokumenten också föreskriver. Det är lärarens roll att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med hänsyn till styrdokument, centralt ämnesinnehåll och elevers förutsättningar och behov. Undervisning är komplext.

Vi i Wikimedia Sverige jobbar därför för att underlätta den här processen. Vi håller som bäst på att sätta upp ett vägledande material på Wikipedia för lärare inom gymnasieskolan som vill ge eleverna möjligheten att utveckla sina kunskaper och förmågor i den autentiska kontext som Wikipedia innebär.

Vi arbetar också fram ett system med s.k. open badges som är ett sätt att ge lärare erkännande för pedagogiska insatser och kunnighet i att använda Wikipedia framgångsrikt i klassrummet. Det kommer också att finnas tillgängligt för att uppmärksamma och meritera elevers och studenters bidrag vilket innebär att de i sin tur kan synliggöra sina erfarenheter i andra sammanhang. Jag intresserar mig också mycket för den egenskap som Open Badges har som ett lärverktyg. Ett utarbetat badge system har fördelen att det gör olika nyckelmoment eller milstolpar överskådliga för den som står i kast med att ta sig an en ny uppgift.

Här är en skiss över hur det kan se ut för en lärare som vill arbeta med Wikipedia i klassrummet. En förtrogenhet med grunderna så som Wikipedias grundprinciper, redigering och gemenskapen är en förutsättning. Som jag ser det återstår sedan några centrala pedagogiska uppgifter att lösa för att uppgiften ska blir framgångsrikt fullföljd:

Wikipediapedagogen_för_badges_(3).svg

Wikipediapedagogens kunskaper och pedagogiska arbete med att integrera Wikipedia i undervisningen.

  1. Det handlar om att förankra Wikipediauppgiften i styrdokument och medvetandegöra elever om vad undervisningen syftar till.

  2. Det innebär också en analys och ämnesinventering av vad som finns och vad som saknas i Wikipedias innehåll.

  3. Pedagogen har också förtroendet att låta Wikipedia vara ett verktyg för formativ bedömning genom att ge kontinuerlig feedback och kamratrespons.


Lärare som undervisar med Wikipedia är skickliga på många sätt, i sin förståelse för Wikipedia, undervisning och pedagogik, och det är kunskaper som Wikimedia Sverige både vill intyga och utbilda för. Förhoppningsvis kommer Open Badges kunna vara ett bra stöd för det.

 

Sara Mörtsell

Utbildningsansvarig, Wikimedia Sverige

 

Posted in Hur gör man?, Samarbeten, Skola, Wikimedia Sverige, Wikipedia i utbildning | Taggad: , | 1 Comment »

Translatewiki.net i rampljuset

Posted by jopparn på 02 juli 2014

Translatewiki.nets logotyp. Bild: Translatewiki.net logo.svg av Danny B. Licens: public domain.

For English, see below.

De flesta svenskar har en grundläggande engelskaförståelse, men långt ifrån alla kan arbeta obehindrat eller känner sig helt bekväma att använda språket. Därför är det viktigt att olika datorprogram anpassas för att även fungerar på svenska och andra språk. Det hjälper folk att undvika misstag och gör det enklare för användaren att arbeta snabbt och effektivt. Men hur går då detta till rent praktiskt?

För detta behöver de olika meddelandena i programvaran översättas var för sig. Detta kräver ofta en hel del eftertanke för att betydelsen ska blir rätt och för att språkbruket skall bli enhetligt rakt igenom. I öppen programvara sker detta arbete väldigt ofta av volontärer som kontrollerar varandras arbete. Detta gör det möjligt att för en väldigt låg kostnad få översättningar till hundratals olika språk, inklusive minoritetsspråk som de kommersiella aktörerna aldrig skulle fokusera på. Exempelvis översätts MediaWiki, programvaran som används i alla Wikimedias projekt, på detta sätt. Då MediaWiki utvecklas i en snabb takt med mängder av nya meddelanden varje månad är det viktigt för oss att vi har en stor och aktiv gemenskap av översättare så att allt fungerar på alla språk. Vi anser alltså att detta är värdefullt för fri kunskap. Men vad kan då Wikimedia-rörelsen göra för att utveckla denna översättargemenskap?

Glädjande nog kommer vi på Wikimedia Sverige att påbörja ett nytt projekt som med stöd från Internetfonden (.Se). Internetfonden stödjer olika projekt som förbättrar Internets infrastruktur, och vårt projekt är i linje med deras mål. Vi kallar projektet lite snärtigt för “En expandering av translatewiki.net – Förbättrad svensk lokalisering av öppen källkod, för enklare onlinedeltagande”. Detta är extra kul då Wikimedia Sverige inte tidigare haft något projekt som fokuserar på denna viktiga del av användarupplevelsen. Här kommer vi att lära oss många nya saker som vi kommer att försöka dela med andra som gillar öppen programvara och förbättra translatewiki.nets infrastruktur. Översättningsplattformen translatewiki.net har för närvarande 27 program upplagda, vilka översätts till 213 språk av över 6 400 volontärer från hela världen.

Vi kommer att genomföra projektet tillsammans med Umeå universitet samt MetaSolutions AB och med stöd från utvecklare av translatewiki.net, som är anställda av Wikimedia Foundation i USA. Inom ramen för projektet kommer vi att arbeta med flera spännande saker! Tillsammans kommer vi att:

 • Arbeta för att bygga upp en större gemenskap av svensktalande översättare på translatewiki.net;
 • Designa ett system för Open Badges och undersöka hur det kan integreras i MediaWiki-programvaran;
 • Färdigställa översättningarna till svenska för minst fem av de återstående program som finns där;
 • Förbättra användarvänligheten genom att inventera och förtydliga dokumentation, vilket kommer att gynna hela translatewiki.net;
 • Umeå universitet kommer att forska på delar av vårt projekt så att vi får en djupare förståelse för processerna (den exakta inriktningen är ännu inte bestämd); samt
 • Lägga till MetaSolutions program EntryScape för översättning på translatewiki.net och dokumentera hur det gick. Denna fallstudie kommer förhoppningsvis att identifiera flaskhalsar och göra det lättare för andra att lägga till sina projekt. För att kunna lägga till EntryScape kommer MetaSolutions även att skriva den nödvändiga koden för att göra det enklare för liknande program att läggas upp på platformen.

Vi kommer även att anordna flera översättningssprint för att gemensamt översätta så många meddelanden som möjligt. Självklart kan man alltid delta på distans! Vi prövade att genomföra översättningssprint förra året och såg då ett tydligt värde av att sitta tillsammans då det gjorde arbetet roligare och det blev enklare att komma fram till lämpliga översättningar för de klurigaste meddelandena. Alla är inbjudna till att hjälpa till och vi guidar er gärna rätt om ni är nya på translatewiki.net om ni är nya där. Skicka bara ett mail eller slå en pling!

Mvh,

John Andersson
Projektledare
Wikimedia Sverige
john.andersson@wikimedia.se
073-3965189

 

English

Translatewiki.net in the Swedish spotlight

Translatewiki.net’s logotype. Image: Translatewiki.net logo.svg by Danny B. License: public domain.

Most Swedes have a basic understanding of English, but many of them are far from being fluent. Hence, it is important that different computer programs are localized so that they can also work in Swedish and other languages. This helps people avoid mistakes and makes the users work faster and more efficienttly. But how is this done?

First and foremost, the different messages in the software need to be translated separately. To get the translation just right and to make sure that the language is consistent requires a lot of thought. In open source software, this work is often done by volunteers who double check each other’s work. This allows for the program to be translated into hundreds of different languages, including minority languages that commercial operators usually do not focus on. As an example, the MediaWiki software that is used in all Wikimedia projects (such as Wikipedia), is translated in this way. As MediaWiki is developed at a rapid pace, with a large amount of new messages each month, it is important for us that we have a large and active community of translators. This way we make sure that everything works in all languages as fast as possible. But what could the Wikimedia movement do to help build this translator community?

We are happy to announce that Wikimedia Sverige is about to start a new project with support from Internetfonden (.Se) (the Internet Fund). The Internet Fund supports projects that improve the Internet’s infrastructure. The idea of translating open software to help build the translator community is in line with their goals. We gave the project a zingy name: “Expanding the translatewiki.net – ‘Improved Swedish localization of open source, for easier online participation’.” This is the first time that Wikimedia Sverige has had a project that focuses on this important element of the user experience. Here we will learn many new things that we will try to share with the wider community while aiming to improve the basic infrastructure on translatewiki.net. The translation platform translatewiki.net currently has 27 programs ready to be translated into 213 languages by more than 6,400 volunteers from around the world.

We will carry out the project in cooperation with Umeå University and Meta Solutions Ltd, with support from the developers of translatewiki.net (who are employed by the Wikimedia Foundation). We will be working on several exciting things and together we will:

 • Build a larger and more active community of Swedish-speaking translator on translatewiki.net;
 • Design a system for Open Badges and explore how it can be integrated with MediaWiki software. (Do let us know if you are working on something similar so that we can help each other!);
 • Complete translations into Swedish for at least five of the remaining programs that are on translatewiki.net;
 • Improve usability by inventorying and clarifying the documentation, something that will be done in cooperation with and will benefit the entire community on translatewiki.net;
 • Umeå University will conduct research on parts of the project so that we get a deeper understanding of the processes (what exactly they will focus their research on is yet to be determined); and
 • Add Meta Solutions’ program EntryScape for translation on translatewiki.net, and document the steps and how it went. This case study will hopefully identify bottle necks and make it easier for others to add their programs. MetaSolutions will also develop the necessary code to make it possible for similar programs to be added to translatewiki.net.

We will also organize several translation sprints where we can jointly translate as many messages as possible (you can also participate remotely). Last year we organized a translation sprint and discovered real value in sitting together. It made the work more enjoyable and it made it easier to arrive at the appropriate translations for the trickier messages. If you would like to be involved in the Swedish translations, please get in contact with us!

Kind regards,

John Andersson
Project Manager
Wikimedia Sverige
john.andersson@wikimedia.se
073-3965189

Posted in Internet i Sverige, MediaWiki, Samarbeten, Translatewiki.net, Verktyg, Wikimedia Sverige | Leave a Comment »

Kompletterande bilder från LSH

Posted by André Costa på 27 juni 2014

Perspektivritning av nedre och av övre vestibulen i Hallwylska museet.

Perspektivritning av nedre och av övre vestibulen i Hallwylska museet. Okänd konstnär [Public Domain]


Att Wikimedia Sverige arbetar tillsammans med olika museum och andra aktörer i Sverige för att tillgängliggöra deras digitala samlingar på Wikimedia Commons är förhoppningsvis ingen nyhet för er som följer denna blogg. Ni kanske rent av har sett några av de 20 000+ bilder som gjorts tillgängliga genom våra olika samarbeten?

Förra året genomförde Wikimedia Sverige en av sina största insatser inom detta område när vi tillsammans med Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) gjorde de 12 000 högupplösta bilderna i deras digitala arkiv tillgängliga på Wikimedia Commons. Detta var en del av deras initiativ för att öppna upp sina bildsamlingar, för vilken de nyligen vann pris.

Detta året har vi redan haft möjlighet att genomföra en kompletterande uppladdning av drygt 500 bilder. Bilder som av olika anledningar inte kommit med i första omgången men där vi sedan kunnat arbeta tillsammans med LSH för att identifiera varför och åtgärda detta. Denna typ av efterarbete är ofta lätt att glömma bort men, när den görs, är den ofta till väldigt stor nytta både för båda parter. Därför är vi extra glada att detta kunnat göras med denna stora samling.

Men detta samarbete är långt ifrån över. Just nu arbetar LSH för fullt med att digitalisera ytterligare delar av sina samlingar och till höst kommer vi igång igen med att lägga ut de nya högupplösta bilderna på Wikimedia Commons.

Posted in GLAM, media, Samarbeten, Wikimedia Commons | Leave a Comment »

Idag börjar Umepedia-tävlingen!

Posted by jopparn på 01 maj 2014

Umepedia-logo.svg

Projektets logotyp som kommer att pryda skyltarna. / The logotype of the project.

For English, see below.

Idag är det dags för skrivtävlingen Umepedia Challenge att börja! Hjälp oss att förbättra artiklar om Umeå på Wikipedia – på vilket språk du vill!

Reglerna är enkla, det handlar bara om att skapa och förlänga någon av de 40 artiklar om byggnader, parker, broar och konstverk som vi har identifierat och listat här, till något av Wikipedias 287 språk. Du väljer själv vilken artikel och språk du vill arbeta på och hur mycket du vill göra. Även ett par rader om ämnet är värdefullt och ett välkommet bidrag i tävlingen!

Vårt mål med projektet Umepedia är att sätta upp skyltar med QRpedia-koder vid de här 40 objekten. Dessa kan sedan snabbt och enkelt skannas in med mobiltelefonen. Det häftiga är att de här QR-koderna automatiskt skickar dig till artikeln på det språk som du har inställt på din mobiltelefon! Alla som vill lära sig om Umeå har nytta av förbättrade artiklar, men framförallt blir detta en fantastisk resurs för Umeås turister och invandrare.

Vi hoppas därför att du hjälper oss att förbättra artiklarna så mycket som möjligt nu under maj och översätta dem till alla språk du kan! Du kan delta i tävlingen 1-31 maj 2014!

Läs mer om tävlingen och skriv upp dina bidrag på Meta-wikin: https://meta.wikimedia.org/wiki/Umepedia_Challenge

 

Today the Umepedia Challenge Begins!

Umeå_stads_kyrka_qrwp.svg

T.ex. hoppas vi sätta en QRpedia-kod vid Umeå stads kyrka, en av sv.Wikipedias utmärkta artiklar. / We hope to put a sign with a QRpedia code next to Umeå stads kyrka, one of sv.Wikipedia’s Featured articles.

Today we are kicking off the writing contest Umepedia Challenge! Help us improve articles about Umeå on WIkipedia – on any language you’d like!

The rules are simple, all you have to do is to create and extend any of the 40 articles about buildings, parks, bridges and artworks that we have identified and listed here, to one of Wikipedia’s 287 languages. You decide which article and language you want to work on and how much you want to write. Even a few lines is a fantastic contribution to the contest!

Our goal with the Umepedia project is to place signs with QRpedia codes next to these 40 objects that we want you to write about. These QRpedia codes can then quickly be scanned with a mobile device. The cool thing is that these QR codes automatically send you to the article in the language that you have set on your mobile phone! Anyone who wants to learn about Umeå benefit of improved Wikipedia articles, but above all, this will be a fantastic resource for Umeå‘s tourists and immigrants.

We therefore hope that you will help us improve the articles as much as possible now in May, and translate them into all and any language that you can! You can take part in the contest during 1-31 May 2014.

Read more about the contest and add you contributions on the Meta wiki: https://meta.wikimedia.org/wiki/Umepedia_Challenge

 

 

Posted in Samarbeten, Tävling, Tillgänglighet, Wikimedia Sverige, Wikipedia | Leave a Comment »

Fler kvinnor på Wikipedia, skribenter och/eller artiklar?

Posted by Axel Pettersson på 16 april 2014

Wikipedia lider av en obalans i könsrepresentationen bland de som bidrar till det fria uppslagsverket, trots att vem som helst kan redigera. Det är ett faktum som Wikimediagemenskapen själva känner till sedan Wikimedia Foundations användarundersökning 2011 där endast 9 % av användarna uppgav att de var kvinnor. Wikimedia Sverige strävar efter en mångfald bland användarna för att det betyder att innehållet också då får större bredd och djup. För att nå nya grupper har vi haft stöd från Ungdomsstyrelsen att specifikt jobba för att minska klyftan mellan mäns och kvinnors bidrag till Wikipedia. Vårt praktiska arbete mot detta mål har varit att hålla skrivstugor på olika platser i Sverige, men vi har också känt ett behov av att testa andra koncept för att förstå de olika delar som kan vara berörda av den här obalansen. Därför bjöd vi in till en workshop kring Wikipedias relevanskriterier, och här kommer en del av vad samtalen handlade om.

Statistik om svenskspråkiga Wikipedia, den 16 september 2013. Fördelning av biografiska artiklar efter kön och ålder (födelseårtionde). Den vertikala axeln är logaritmisk. Levande personer (A) är 1 kvinna (blå) per 3 män (röd), för de senaste årtiondena rent av 1:2. Men för början av 1800-talet (B), är förhållandet värre än 1:10.

Statistik om svenskspråkiga Wikipedia, den 16 september 2013. Fördelning av biografiska artiklar efter kön och ålder (födelseårtionde). Den vertikala axeln är logaritmisk. Levande personer (A) är 1 kvinna (blå) per 3 män (röd), för de senaste årtiondena rent av 1:2. Men för början av 1800-talet (B), är förhållandet värre än 1:10.
Skapad av: LA2, Licens: Public domain

Skevhet i artikelinnehållet

Till en del handlar problematiken kring vilket innehåll Wikipedia har sett till artiklarnas ämnesområden och hur ämnen tas upp. Det finns ingen undersökning gjord på innehållet men det är välkänt vilka ämnen som har många artiklar, exempelvis operativsystemet Linux, och få artiklar, exempelvis mode. I den mån det går att generalisera kan detta möjligen vara en effekt av vilka grupper som finns representerade bland användarna. En annan faktor är att Wikipedia reflekterar de källor som finns tillgängliga och där finns en inbyggd problematik som innebär att ett mångårigt skevt historieberättande har lämnat oss med långt fler skrivna och dokumenterade källor om män än om kvinnor. Den kunskap som inte har nedskrivna källor är därmed av dessa skäl också underrepresenterad på Wikipedia. När det gäller hur Wikipedia till innehållet tar upp män och kvinnor så noterar vi att det finns 160 000 biografier, varav ca 130 000 är om män, men att gapet mellan män och kvinnor minskar ju senare de är födda.

Det språkliga innehållet i själva artikeln går också att se mot den här bakgrunden. Strävan efter neutralitet problematiseras om det är ett för snävt urval av befolkningen som granskar den. Det här tar Adrianne Wadewitz upp i sitt inlägg om hur handlingen i 1700-talsroman “Fantomina” sammanfattas i den engelska Wikipediaartikelns inledning. Vi tolkar litteratur olika och vi tenderar att använda olika språk beroende på vad vi ser och vet, och således behöver vi också ständigt förhandla om vad en neutral beskrivning egentligen är.

Relevanskriterierna

Wikipedia är förutom artiklarna också sidorna bakom allting, till exempel diskussionssidorna, riktlinjerna, relevanskriterierna, och i samtalet vid hade under den här workshopen var vi extra intresserade av att diskutera Wikipedias relevanskriterier. Eftersom relevanskriterierna har tagits fram av gemenskapen som mest består av män så kan det vara värt att fundera över om någon skevhet återspeglas i kriterierna och eventuellt om det kan ha en exkluderande funktion genom att inte vara lika tydligt framtagna för ett bredare spektrum av ämnen. Hur är relevanskriterierna beskrivna för dansare och kulturpersoner jämfört med sportutövare? Vad vi fick höra var i alla fall att “relevanskriterierna är inte ovälkomnande”. Det i sig är en bra återkoppling till oss.

Fortsättningen

Under workshopen hittade vi inte någon universallösning till att göra Wikipedia jämställt baserat på vilka som skriver och redigerar, och förslaget att blockera nästan alla män för att jämna ut det lämnar vi som det skämt det är. Det vi också funderade på är hopblandningen av att få fler kvinnor att skriva och att det skrivs mer om kvinnor. Det är inte säkert att det blir fler biografier om kvinnor eller artiklar om mode (för att ta tidigare exempel) bara för att fler kvinnor skriver, och det är inte heller säkert att fler artiklar om kvinnor ökar intresset för att skriva bland kvinnor. Men eftersom vi inte vet testar vi olika vägar framåt, och bygger vidare på det som fungerar och hoppas att det som inte fungerar i alla fall inte ställer till det på vägen. Intresset bland kvinnor för att skriva på Wikipedia ökar som tur är och med föregångare som bland annat Pernilla och Linda och med fortsatta skrivstugor och Wikimaraton hoppas vi att Wikipedia blir bättre, både sett till bredd och djup.

 

Närmast har vi bokat två datum för skrivstugor för kvinnor i Umeå på Folkets hus, den 23 april och den 7 maj. Läs mer och hitta anmälan här.

Posted in Hur gör man?, Kvinnor på Wikipedia, Samarbeten, statistik, Wikimedia Sverige | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Träffa Wikipedia på Arkitektur- och designcentrum!

Posted by Jan Ainali på 11 mars 2014

Bib_xwHIIAARB7m

Vi hittas i glasgången bredvid Café Blom.

Wikipedia är inte bara sidan på internet du hamnar på när du googlar nånting, det är så oändligt mycket mer. Vilka är det egentligen som skriver och illustrerar artiklar, tar bort klotter, hjälper lärare som vill lära sig mer, hjälper arkiv och museer ladda upp stora mängder bilder? Allt det och mer därtill kommer du kunna få svar på, och dessutom träffa några av dom, när Wikimedia Sverige, den svenska stödföreningen till Wikipedia, har en öppen mötesplats på Arkitektur- och designcentrum. Med start tisdagen 11 mars och fram till onsdagen 16 april kommer det att vara bemannat under ordinarie öppettider (mån stängt, tis 10-20, ons-sön 10-18). Det kommer att vara både schemalagda aktiviteter, möjlighet till spontant uppkomna gruppevenemang samt öppet för drop-in frågor, prova på-redigering, tillförlitlighetsdiskussioner och annat som kommer upp under veckorna.

Programmet för veckorna är fortfarande öppet och vi tar gärna emot förslag på aktiviteter ni vill göra. Några saker som redan nu är bestämda är till exempel en skrivstuga med tema arkitektur och stadsplanering där vi gemensamt förbättrar och skapar nya artiklar med anknytning till ämnet. Eftersom utställningen Blockholm, med Stockholm uppbyggt i Mincreaft pågår kommer vi att titta på och redigera relaterade artiklar i samband med familjesöndagen 23 mars  Inom det ordinarie tisdagskvällsprogrammet kommer det kvällen 18 mars vara en föreläsning om Wikipedia i hörsalen. Schemat uppdateras löpande och finns på vår wiki.

Wikimedia Sverige är en ideell förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig, och har varken ansvar för eller möjlighet att påverka innehållet på Wikipedia. Allt arbete med att skriva nya och uppdatera befintliga artiklar sker av frivilliga krafter. Under veckorna på Arkitektur- och designcentrum kommer du få möjlighet att träffa både frivilliga och anställda som kan svara på frågor och berätta övergripande om Wikimediaprojekten samt visa sätt att hitta spännande diskussioner och andra dolda skatter på Wikipedia.

Vill du veta mer, eller föreslå en programpunkt, hör i så fall av dig till Axel Pettersson på Wikimedia Sverige. Du når honom på axel.pettersson@wikimedia.se eller på 0733-965565.

Posted in Samarbeten, Wikimedia Sverige, Wikipedia | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Verktygslåda för Creative Commons

Posted by Axel Pettersson på 26 februari 2014

Foto: Dorota Kawęcka Licens: CC-BY 3.0

Foto: Dorota Kawęcka Licens: CC-BY 3.0

Hur är det där med öppna licenser egentligen? Vad är det och varför ska det användas? Och när man väl kommer fram till att det är bra och vill använda det, vilken av alla varianter är bäst och fungerar för mitt material och mina samlingar?

Förra veckan var jag i Krakow för att under två intensiva och oerhört produktiva dagar jobba med att ta fram ett toolkit för Creative Commonslicenser för GLAM-sektorn. CC Polen var värdar för evenemanget och tillsammans med sex polacker och två nederländare  var det  intensivt skrivande och diskuterande från morgon till kväll. Bland det vi skrev var till exempel ett antal fallstudier som visar på hur GLAM-institutioner som har börjat använda fria licenser får ökad synlighet och får hjälp från allmänheten att förbättra sin metadata, en presentation och ett dokument med fördelar av att använda fria licenser. Bland det framdiskuterade som jag väntar på att få se resultatet av är några infographics som ska renritas av den grafiska designern som var med under den aktiviteten.

Om någon månad kommer det vi producerade att publiceras på cctoolkits.com, fritt för alla att använda, återanvända och modifiera. Förhoppningsvis kommer det även att leda till att fler tar steget och vågar tillgängliggöra det material dom har som är Public Domain, eller att släppa eget material under fria CC-licenser.

Andra som har skrivit om sprinten:

Posted in GLAM, Hur gör man?, Kultur, Licensvillkor, Samarbeten, upphovsrätt, Verktyg | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Digikult 2014

Posted by Lennart Guldbrandsson på 20 februari 2014

Det här blogginlägget finns också som pressmeddelande.

Den 26-27 mars äger konferensen Digikult rum igen. Konferensen handlar om kulturarv på nätet i praktiken, d.v.s. erfarenheter från urval, digitalisering, upphovsrätt, tillgängliggörande och delaktighet. Konferensprogrammet är fyllt av intressanta talare och digitaliseringsprojekt. Några av höjdpunkterna är när SVT berättar om Öppet arkiv, Digisam rapporterar om arbetet med sina nationella riktlinjer för digitalisering, Centrum för Näringslivshistoria visar hur företagshistoria tillgängliggörs, Stockholms universitetsbibliotek presenterar hur open access fortfarande är kontroversiellt, och Göteborgs Symfoniker presenterar hur deras musik fått publik i 150 länder.

Dessutom berättar Lennart Guldbrandsson om världens största fototävling, Wiki Loves Monument och dess systertävling, Wiki Loves Public Art. Inledningstalare är Anna Troberg från Piratpartiet; vi får se om hon blir lika omtalad som förra årets inledningstalare landshövding Lars Bäckström. (Fler filmade talare här.) Moderator detta år är Kristina Berg, som till vardags arbetar på Arkitektur- och designcentrum, men dessutom är styrelseledamot i Wikimedia Sverige.

Wikimedia Sverige är en av arrangörerna, tillsammans med Regionarkivet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västarvet, Kultursekretariatet i Västra Götalandsregionen, Kultur i Väst, Göteborgs Stadsmuseum och Riksarkivet.

Den här typen av konferenser, som Wikimedia Sverige har varit med om att arrangera sedan 2008, hjälper till att göra Wikipedia till ett etablerat namn inom arkiv, bibliotek och museer. Vi kan redan se att det har fått effekter, allt ifrån Wikipedianer in Residence, Wikipedian in Academy, till samarbeten med större organisationer, och omnämnanden i allt fler offentliga sammanhang som en naturlig samarbetspartner. Kom därför gärna dit och bli en del av diskussionen.

Konferensfakta:

Datum: den 26-27 mars

Plats: Wallenstamsalen, Stadsmuseet i Göteborg

Anmälan (bindande): här

Kostnad: Fram till den 12 mars 1500 kr, efter det 2500 kr

Posted in Europeana Awareness, Företag, GLAM, Okategoriserat, Samarbeten, Tillgänglighet, upphovsrätt, Wiki Loves Monuments, Wiki Loves Public Art, Wikimedia Sverige, Wikipedia | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Gästinlägg: Det är självklart att samarbeta med Wikipedia

Posted by Lennart Guldbrandsson på 14 augusti 2013

Karin Nilsson (foto: Kristina Alexanderson, cc-by-nc-sa 2.0)

Karin Nilsson (foto: Kristina Alexanderson, cc-by-nc-sa 2.0)

[Nedanstående är ett gästinlägg på Wikimedia Sveriges blogg. Författaren heter Karin Nilsson. Hon jobbar som chef för Digitala museet vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

Följ henne på Twitter. Se henne in action på Digikult.]

Tänk vad det är svårt att skriva om saker man tycker är självklara. Hur ska man argumentera för att det är viktigt att andas? Alla som kan gör det ju redan.

Det här blogginlägget har jag skjutit på av just den anledningen. Jag tänkte skriva om varför Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwyska museet väljer att samarbeta med Wikimedia Sverige. Den väldigt korta argumentationen är ju ”varför skulle vi inte göra det? Det är ju självklart” Så vart ska jag börja?

Jag börjar i uppdraget: Vårt museiuppdrag är att tillgängliggöra våra samlingar tillsammans med informationen, kunskapen och kontexten om dem. Den stora allmänheten är vår generella målgrupp. Vi är till stor del skattefinansierade och hela vår verksamhet baseras på allas rätt och möjlighet till konst, kultur, kulturhistoria, historia osv. Även om det vore väldigt kul så kan inte alla komma till våra tre museer och även om alla kunde komma till museerna har vi inte möjlighet att visa alla olika berättelser som ryms i samlingarna på ett och samma ställe. Alltså arbetar vi med digitalisering av samlingar och att binda samman information om t.e.x. vem som har använt sakerna och varför.
Gustav III:s mask från mordet på Operan (foto: Erik Lernestål, cc by sa)

Gustav III:s mask från mordet på Operan (foto: Erik Lernestål, cc by sa)


En viktig del av digitalisering är att alla digitala bilder av ska vara fria att använda. Våra bilder är därför licensierade med öppna licenser (samma som används på Wikimedia commons) och man kan själv ladda ner högupplösta bilder från vårt Sök i samlingarna. Men tyvärr har vi för få bilder (ca 40 000 stycken). Vi gör egna insatser som ”massfotografering” då vi hjälps åt, riggar flera fotostationer och fotograferar igenom så många föremål som möjligt. Men det räcker inte. Vi behöver hjälp. Därför ordnade vi förra året, tillsammans med Wikimedia Sverige, ett fotosafari på Hallwylska museet där vi bjöd in alla som ville komma att fritt fotografera i museet. Av samma anledning deltog vi i Wiki Loves Public Art i år då alla som deltog i tävlingen fick fri entré och möjlighet att fotografera vad de ville både på Skoklosters slott och på Hallwylska museet.

Men vi försöker också bidra till Wikimedia. I samband med att Livrustkammaren öppnade en stor utställning om drottning Kristina producerade vi en digital fördjupning om drottning Kristinas brev. Riksarkivet digitaliserade den handskrivna brevsamlingen från drottning Kristina och kardinal Azzolino och Kungl. biblioteket digitaliserade Kristina-forskaren Carl Bildts bok om brevsamlingen från slutet av 1800-talet. Varken brevsamlingen eller boken var tidigare digitaliserad men utgör tillsammans ett rikt forskningsmaterial. Vi har valt att publicera breven på Wikimedia commons för att nå en stor internationell målgrupp av Kristina-forskare och andra fransktalande intressenter. Vi donerar också bilder till Wikimedia commons och bidrar med information i Wikipediaartiklar om våra ämnen. Informationen, samlingarna och bilderna är ju till för att användas och det gör de om de sprids genom Wikimedia. Dessutom lär vi oss nya saker då andra redigerar det vi bidragit med.

För oss är samarbetet med Wikimedia Sverige en självklar del av vår verksamhet. Jag har svårt att förklara det bättre än så.

Posted in fotosafari, gästinlägg, GLAM, Kultur, Samarbeten, upphovsrätt, Wikimedia Commons | Taggad: , , , , , , , , , , | 4 Comments »

Vinnarna av Wiki Loves Public Art i Sverige

Posted by jopparn på 15 juli 2013

See below for the English translation.

Här är vinnarna till Wiki Loves Public Art i Sverige!

Första pris

Museum of far eastern 3.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 3.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0

Andra pris

Demonbekämparen Shoki.JPG Foto: Catasa: Licens: CC-BY-SA-3.0

Demonbekämparen Shoki.JPG Foto: Catasa: Licens: CC-BY-SA-3.0

Tredje pris

Kägelspelaren - detalj - John Börjeson.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0

Kägelspelaren – detalj – John Börjeson.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0

Fjärde till tionde plats

Utan inbördes ordning.

Medelhavsmus (33).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0

Medelhavsmus (33).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0

Frukost under ferian i Granada - Hugo Birger.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0

Frukost under ferian i Granada – Hugo Birger.JPG Foto: UFA66 Licens: CC-BY-SA-3.0

Dans.JPG Foto: Dcander Licens: CC-BY-SA-3.0

Dans.JPG Foto: Dcander Licens: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 6.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 6.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 9.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 9.jpg Foto: Michael Meinild Nielsen Licens: CC-BY-SA-3.0

Skokloster Gula förmak 2013.jpg Foto: Holger.Ellgaard Licens: CC-BY-SA-3.0

Skokloster Gula förmak 2013.jpg Foto: Holger.Ellgaard Licens: CC-BY-SA-3.0

Medelhavsmus (17).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0

Medelhavsmus (17).JPG Foto: Einarspetz Licens: CC-BY-SA-3.0

När jag först tittade igenom de 270 bilder som var med i fototävlingen Wiki Loves Public Art (WLPA) i Sverige, tänkte jag att det blir ett stort och krävande jobb att kunna välja endast tio bilder att skicka vidare till den internationella tävlingen. Detta på grund av att ALLA bilder i den svenska delen av WLPA hade sådan högt kvalité! Det fanns utmärkta bilder av både minitatyr och stora skulpturer, samt mycket zoom-vänliga bilder av målningar och av färgstarka och udda (men ändå väldigt fina) afrikanska och asiatiska masker.
Tio bilder fick till slut gå vidare i tävlingen, efter två röstningsomgångar av de fem jurymedlemmarna. Bilderna bedömdes med hänsyn till följande tre riterier: tekniskt kvalitet, originalitet samt nyttan av bilden för Wikipedia. Jurymedlemmarna var Rose-Marie Westling och Hannes Anderzen, båda fotografer på Världskulturmuseerna, Mikael Lindmark från Wikipedia-communityn, Adethya Sudarsanan som  gästjuryledamot från Indien samt av mig själv som  ordförande för juryn. Du kan ta en titt på juryarbetet samt se alla de bilder som var med i tävlingen genom den här länken http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Public_Art_2013_in_Sweden/Results.
Nu vill jag bara gratulera alla de som vunnit och önska alla de tio bilder som nu går vidare till den internationella delen av Wiki Loves Public Art lycka till! Vi har så fina bilder att skicka vidare och nu kan vi bara hoppas för att en av dem kommer vinna även där!
Med vänliga hälsningar,
Laura Tuononen
Ordförande för juryn i WLPA i Sverige

Here are the winners of Wiki Loves Public Art in Sweden!

First prize

Museum of far eastern 3.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 3.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0

Second prize

Demonbekämparen Shoki.JPG Photo: Catasa: License: CC-BY-SA-3.0

Demonbekämparen Shoki.JPG Photo: Catasa: License: CC-BY-SA-3.0

Third price

Kägelspelaren - detalj - John Börjeson.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0

Kägelspelaren – detalj – John Börjeson.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0

Fourth to tenth prize

In no particular order

Medelhavsmus (33).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0

Medelhavsmus (33).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0

Frukost under ferian i Granada - Hugo Birger.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0

Frukost under ferian i Granada – Hugo Birger.JPG Photo: UFA66 License: CC-BY-SA-3.0

Dans.JPG Photo: Dcander License: CC-BY-SA-3.0

Dans.JPG Photo: Dcander License: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 6.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 6.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 9.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0

Museum of far eastern 9.jpg Photo: Michael Meinild Nielsen License: CC-BY-SA-3.0

Skokloster Gula förmak 2013.jpg Photo: Holger.Ellgaard License: CC-BY-SA-3.0

Skokloster Gula förmak 2013.jpg Photo: Holger.Ellgaard License: CC-BY-SA-3.0

Medelhavsmus (17).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0

Medelhavsmus (17).JPG Photo: Einarspetz License: CC-BY-SA-3.0

When going through the 270 pictures submitted to the photo contest Wiki Loves Public Art in Sweden, it felt like a huge task to be able to choose only the ten best photos! This was because the quality of ALL of the submissions was extremely high! We had some amazing photos of miniature and life size sculptures, some very zoom-friendly pictures of paintings and then the colourful pictures of the rather odd but non-the-less amazing celebratory masks to mention a few examples.
The ten pictures that finally were chosen to be sent forward to the international competition had to go through two stages of online voting by the five jury members. The pictures to go forward were judged for example based on the following criteria: their technical quality, originality as well as their usefulness for Wikipedia. The jury consisted of Rose-Marie Westling and Hannes Anderzen, both photographers from Världskulturmuseerna; Mikael Lindmark from the Wikipedia-community; Adethya Sudarsanan as a guest jury member from India; and of myself as the chairperson of the jury. You can go find out more about the jury work as well as about to see the contest submissions here http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Public_Art_2013_in_Sweden/Results.
Now I wish to send my dearest congratulations to all of the winners and to wish good luck to the final ten in the international Wiki Loves Public Art contest! I think we have some very quality pictures to send forward and would love to see one of them to take the full pot!
Best wishes,
Laura Tuononen
Chairperson of the jury for WLPA in  Sweden

Posted in Europeana Awareness, GLAM, Kultur, Samarbeten, Våra volontärer, Wiki Loves Public Art, Wikimedia Commons, Wikimedia Sverige | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

 
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 325 andra följare