Wikimedia Sverige och Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ni har säkert hört om Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation (GDPR)) som snart träder i kraft. Denna nya lagstiftning får en stor påverkan på många organisationers arbete med data och kräver i många fall stora insatser. I detta blogginlägg gör Mattias Blomgren, ordförande i Wikimedia Sverige, en genomgång av det arbete som Wikimedia Sverige har gjort som en del av förberedelserna.

Dataskyddsförordningen, är ett EU-direktiv, vilket gäller från och med den 25 maj 2018, och som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innebär gemensamma regler i 31 länder (EU/EES), och strängare regler än vad PUL gjort. Ett av syftena med Dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen innebär följande:

 • Den gäller för alla företag och organisationer som hanterar data om EU-medborgare,
 • Den innebär att man skall uppfylla den, men också kunna uppvisa att organisationen uppfyller den.
 • Syftet med insamling av data skall anges, men det omfattar även var data lagras, vilka som har tillgång till data, med vilka tredje parter data utbyts och var de håller till etc.
 • Datasäkerhet skall byggas in i systemen och lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder skall vidtas för att säkerställa lämplig säkerhet i förhållande till risken.
 • En riskanalys och konsekvensbeskrivning av systemen skall göras.
 • Säkerhetsincidenter skall rapporteras till myndigheter och till dem som omfattas av datauppgifterna.
 • Att inte uppfylla reglerna kan leda till omfattande böter.

Wikimedia Sverige anser att integritetsfrågor är viktiga och har därför arbetat intensivt med att förbereda föreningens verksamhet inför Dataskyddsförordningens ikraftträdande. Bland åtgärderna märks:

 • Utarbetande av en ny integritetspolicy, med tillhörande förklarande sidor. I enlighet med föreningens transparens, redovisar vi hur vi har arbetat med Dataskyddsförordningen, och hur vi kommer att arbeta för att följa den framöver.
 • Införande av ett nytt medlemsregister, som uppfyller Dataskyddsförordningens regler.
 • Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal med företag, som hanterar personuppgifter för oss.
 • Inventering av vilka personuppgifter föreningen hanterar, fastställande av rättslig grund med vilken föreningen hanterar uppgifterna och säkerhetsklassning av uppgifterna har gjorts.
 • Överflyttning av personuppgifter till servrar, som hanteras enligt Dataskyddsförordningens krav.
 • Framtagande av rutiner i det fall personuppgiftsincidenter skulle inträffa, vilket kan kräva rapportering till berörda snarast och till Datainspektionen inom 72 timmar.

Wikimedia Sveriges integritetspolicy, med tillhörande sidor, finns på föreningens wiki under fri licens. Därmed kan andra organisationer ta del av den och använda den i sina verksamheter. Wikimedia Sverige ser föreningens arbete med att uppfylla Dataskyddsförordningen som en del i spridandet av fri kunskap om integritetsfrågor. För er som inte har hunnit arbeta med detta så mycket som ni hoppats tror vi att ni genom att återanvända vårt arbete kan komma att spara en hel del tid och hjälpa er att komma i mål till den 25 maj. Om materialet var till värde för din organisation, överväg gärna att bli organisationsmedlem i Wikimedia Sverige.

Wikimedia Sverige är nu redo för Dataskyddsförordningens ikraftträdande den 25 maj 2018.

Wikimedia Conference i Berlin

Under fyra dagar, 10-13 april, träffades omkring 150 wikimedianer från hela världen till Chapters Conference i Berlin för att diskutera wikimediarörelsens framtid och lära sig av varandra hur verksamheten kan utvecklas.

Deltagarna kom från 37 chapters, samt sex användargrupper och en tematisk organisation. Från Wikimedia Sverige deltog Jan Ainali, Mattias Blomgren och Bengt Oberger.

Första dagen var en öppen dag där olika grupper träffades, medan själva konferensen började på fredagen. Efter välkomnande skedde speed dating, under vilken var och en av deltagarna fick presentera sin organisation för en annan deltagare under tre minuter, varefter man bytte till en annan person. Detta upprepades sedan ett par gånger, för att man skulle få möjlighet att träffa flera deltagare. Det var ett trevligt sätt att få kontakt och höra om de andras verksamhet. Temat för diskussionerna var viktiga milstolpar senaste året, största utmaningarna framöver och en önskan.

Projektet Chapters Dialogue, som syftat till att undersöka föreningarnas behov och mål presenterades. En uppföljning och diskussion om hur detta kan tas vidare fördes nästa dag, men något beslut om fortsättning togs inte.

Efter lunch behandlades intressekonflikt i beslutssituationer och olika exempelsituationer diskuterades i mindre grupper. För Wikimedia Sveriges del kunde vi konstatera att vi hanterat detta väl genom de jävsriktlinjer vi tagit fram. Parallellt med den sessionen pågick en om ”från idé till experiment”.

Därefter följde tre parallella spår, där två av oss gick på ”Community Liasons”, som handlade om de representanter som föreningarna kan ha för att stödja utrullningen av nya verktyg i projekten, till exempel buggrapportering och information. Vi var även representerade på genomgången om erfarenheter från Wikidata-projektet.

Efter sammanfattning av dagen följde samling på Wikimedia Deutschlands kontor, där det bjöds på förtäring. Vi passade även på att ha ett informellt möte med föreningarna i Norge, Finland och Estland, för att diskutera framtida samarbete.

Lördagen inleddes med samling, vilken följdes av möte med ledamöter från Wikimedia Foundations styrelse i form av diskussioner i mindre grupper. Teman för diskussionerna var till exempel strategiarbete, teknisk utveckling och förbättrad kommunikation mellan styrelsen och föreningarna. Det hela avslutades med en paneldiskussion med styrelseledamöterna.

Därefter skedde uppföljning av Chapters Dialogue, parallellt med en session om erfarenhetsutbyte.

Efter lunch följde samtal i mindre grupper om hur vi ser på rörelsen åren 2040, 2025 och 2017. Alternativa ämnen var ett om att lära sig av misstagen och göra bättre misstag i framtiden, samt ett om att påverka EU vad gäller upphovsrättslagstiftning.

Lördagens sista sessioner behandlade återkoppling till FDC, strategiarbete i föreningarna, där Wikimedia UK berättade om sitt strategiarbete, samt en om bidragsansökningar. Strategipresentationen gav en del idéer till kommande strategiarbete i föreningen.

Även på lördagskvällen samlades vi på Wikimedia Deutschlands kontor för förtäring och samvaro.

Söndagens inleddes med att kandidaterna till de två, av föreningarna utsedda, ledamöterna i Wikimedia Foundations styrelse presenterades och därefter fördes en diskussion. Fyra kandidater är nominerade, varav en från Sverige.

Andra sessioner handlade om hur man mäter och följer upp verksamheten, om utveckling av ny mjukvara, anställning av personal och utvärdering av projekt. Därefter följde en om att finna alternativa finansieringsformer, där föreningarna i Sydafrika, Indonesien och Estland berättade om sina erfarenheter. Hur föreningarnas frivilliga kan utbildas för att driva verksamheten diskuterades också.

Avslutningsvis diskuterades framtiden för Wikimedia Conference och deltagarna fann det värdefullt att träffas för att utbyta erfarenheter och träffa varandra. Deltagarna var mycket nöjda med arrangemanget och såg fram emot nästa års konferens, var den nu kommer att hållas.

Ett stort tack till Wikimedia Deutschland för en väl genomförd konferens!

Bokmässan i Göteborg

See below for the English translation.

Bokmässan i Göteborg 20130928 (vy)
Foto: Mattias Blomgren. Licens: CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons.

Bokmässan, som hölls i Göteborg den 26-29 september, hade i år Rumänien i fokus och besöktes av 96 315 personer, varav tio representerade Wikimedia Sverige och Wikipedia.

Wikimedia Sverige brukar vara representerade på Bokmässan och har vid några tillfällen haft en egen monter. I år bedrev vi ambulerande verksamhet, där vi gick runt i blåa tröjor med texten ”Jag fotograferar för Wikipedia”.  Utrustade med kameror fotograferade vi författare, journalister, skådespelare, politiker, akademiledamöter, serietecknare, kockar, prisutdelare, prismottagare och andra kända personer. Till mässan hade vi producerat en liten folder Det visste du inte om Wikipedia, i vilken Wikipedia och Wikimedia Sverige presenterades. Denna folder delade vi ut till många av dem vi fotograferade och till andra intresserade. Ryktet om vår närvaro spred sig på mässan och en del personer kom och bad oss ta nya foton av dem för Wikipedia.

Eftersom Bokmässan i år hade Rumänien i fokus, gjorde vi en särskild satsning på att fotografera de rumänska författarna. Inför mässan togs därför kontakt med våra kollegor på rumänskspråkiga Wikipedia, för att få uppgifter om vilka författare vi borde prioritera. Resultatet blev att vi fotograferade alla, utom en, av de rumänska författare som befann sig på mässan.

I skrivande stund har 400 bilder laddats upp på Wikimedia Commons i kategorin Göteborg Book Fair 2013. Ett flertal wikipediaartiklar har illustrerats, andra har fått nya bilder och några nya artiklar har skapats. Även artiklar i andra språkversioner av Wikipedia, så som tyska, polska, portugisiska, finska, rumänska och ryska, har illustrerats med nytagna foton. Vid jämförelse med foton från tidigare år, har kvalitén avsevärt ökat i år.

Tiden ägnades även åt kontaktskapande för kommande samarbeten med andra organisationer, vilka delar våra värderingar.

Naturligtvis hade vi även tid för social samvaro och en wikimiddag en av kvällarna.

Sammanfattningsvis har det varit ett effektivt sätt att nå ut till många personer, ge Wikipedia reklam, ta nya bra bilder till Wikimedia Commons och därmed förbättra Wikipedia-artiklarna, samt att etablera nya kontakter.

Jag vill avsluta med att tacka alla som varit med under de här dagarna – ni har gjort en fantastisk och värdefull insats för Wikipedia – och jag hoppas att ni haft lika roligt som jag. Även ett stort tack till Regionarkivet, som hjälpte oss med basläger. Det här gör vi om nästa år, då med Brasilien i fokus!

ENGLISH VERSION

Göteborg Book Fair

Göteborg Book Fair, held in Gothenburg 26-29 September, had this year Romania in focus and was visited by 96 315 persons, of which ten represented Wikimedia Sverige and Wikipedia.

Wikimedia Sverige usually are represented at Göteborg Book Fair, one of the major annual cultural events in Sweden, and have at several times had its own booth. This year we were mobile, walking around in blue T-shirts with the text ”I take photographs for Wikipedia”. Equipped with cameras we took photos of writers, journalists, actors, politicians, members of the Swedish Academy, comic drawers, chefs, distributers of prizes, receivers of prizes and other famous people. For the fair we had written a small folder ”What you didn´t know about Wikipedia, in which we presented Wikipedia and Wikimedia Sverige. The folder was handed over to most of the people we took photos of, and other interested people. The rumour of us attending the fair was spread and people came asking for new photos of them on Wikipedia.

As Göteborg Book Fair this year had Romania in focus, we put special attention on taking photos of Romanian writers. Before the fair we contacted our colleagues at Romanian Wikipedia to get information on which writers to prioritize. The outcome, at the end, was that we took photos of all, except for one, of the attending Romanian writers.

At this moment 400 photos have been uploaded to Wikimedia Commons in the category Göteborg Book Fair 2013. Several articles have been illustrated, others have got new photos and some new articles have been written. Also in other language versions of Wikipedia, such as German, Polish, Portugues, Finnish, Romanian and Russian, new photos have illustrated articles. In comparison with photos from previous years, the quality of the photos from this year has considerably been improved.

Time was also spent on getting in contact with other organisations for future collaborations.

Of course we had time for a social event with a wiki dinner one of the evenings.

In summary it has been an efficient way to reach many people, give Wikipedia advertisement, take new good photos for Wikimedia Commons and by that improve the quality of the articles in Wikipedia, and to establish new contacts.

Finally I would like to thank all of you who participated during these days – you have done a great and valuable job for Wikipedia – and I hope you have enjoyed it as much as I have. I would also like to thank Regionarkivet (the Regional Archive) who helped us with a base camp. We will do this again next year, then with Brazil in focus!