Hjälp oss att rädda panoramafriheten!

Petite_sirène_de_Copenhague_(conforme_à_la_loi_danoise)
Benito Prieur / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-4.0

Det kan vara svårt att göra sin röst hörd i viktiga frågor. Därför skickar EU-kommissionen då och då ut konsultationer. De är en enkel och snabb möjlighet för både enskilda och organisationer att ge sin input i en viktig fråga och på så sätt positivt påverka utvecklingen långsiktigt.

Som du kanske redan vet pågår just nu en konsultation om panoramafriheten. Det går att svara på den fram till den 15 juni. Det betyder att du har en utmärkt möjlighet att delge kommissionen dina tankar om värdet av panoramafrihet och hur inskränkningar i denna frihet påverkar just dig. 

Du kan hjälpa till på två sätt:

Gör din egen röst hörd!
Din röst behövs och vi hoppas att du tar chansen att själv besvara konsultationen som enskild individ (eller för någon annan organisations räkning) och därmed bidrar med ditt unika perspektiv. Konsultationen finns här.

För museum och arkiv innebär inskränkningar i panoramafriheten att det uppstår större osäkerhet kring hur de kan använda sina samlingar vilket i sin tur gör att arbetet tar längre tid och kostar mer. Men, inskränkningarna kan även skapa problem för dig som privatperson. Det kan till exempel vara svårt att veta vilka bilder man får publicera i sociala medier eller på sin blogg utan att riskera att få problem. Det innebär också en begränsad möjlighet att uppleva de offentliga rum som man inte har möjlighet att besöka fysiskt.

Hjälp oss!
Wikimedia Sverige håller på att skriva sina svar på Meta och vill gärna ha er feedback på texten och förslag på andra exempel som ni kan komma på: (https://meta.wikimedia.org/wiki/EU_policy/FoP_Consultation/Wikimedia_Sverige).

Konsultationen pågår som sagt till den 15 juni, så vila inte på hanen. Smid medan järnet är varmt. Stort tack för hjälpen!

Anna Troberg_smallAnna Troberg
Verksamhetschef
Wikimedia Sverige

@annatroberg
anna.troberg@wikimedia.se

Angående stämningsansökan från BUS mot offentligkonst.se

This blog post is also available in English

Idag har Wikimedia Sverige mottagit en stämningsansökan från BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige. Det gäller webbplatsen offentligkonst.se som visualiserar offentlig konst i Sverige. BUS hävdar att webbplatsen innebär ett upphovsrättsintrång, något som Wikimedia Sverige avvisar.

BUS hävdar att experter och kommuner gör samma tolkning som de själva. Bland dessa råder dock delade meningar! I exempelvis en artikel i Nordisk Immateriellt Rättsskydd gör Daniel Westman, Kursföreståndare i IT-rätt vid Stockholms universitet, en annan bedömning av rättsläget. Inte heller alla kommuner har tecknat avtal med BUS utan några anser att lagen bör tolkas på det sätt som Wikimedia Sverige gör.

Offentligkonst.se är en visualisering av projektet Öppen Databas för Offentlig Konst vilken syftar till att bli den första nationella databasen för offentlig konst i Sverige. Idag finns inget nationellt register, utan det ligger på enskilda myndigheter att lagra detta. Detta gör det helt omöjligt för en intresserad person att få reda på vilka konstverk som finns av en viss konstnär och var de är placerade. Detta ideella projekt är ett försök att lösa detta.

Databasen är en nationell samhällsservice och gör att verk och konstnärer kan bli upptäckta av kulturintresserade. Wikimedia Sverige, som är en ideell allmännyttig förening, har till skillnad från BUS inget särintresse i frågan utan vill genom offentligkonst.se endast sprida kunskap och medvetenhet om Sveriges konstskatter så att fler kan få njuta av dem. Flera konstnärer har insett värdet av att deras verk syns och har bett om att bli tillagda i databasen. Det är därför med en viss förvåning som Wikimedia Sverige noterar BUS stämningsansökan.

Vi förstår att BUS har som affärsidé att representera konstnärerna ekonomiskt men beklagar att de tar till en juridisk process i stället för att bejaka ett projekt som ger Sveriges skattebetalare möjlighet att se den konst som vi alla redan betalt för. I svensk rätt är det dessutom redan fastställt att foton på offentlig konst kan publiceras kommersiellt på till exempel vykort eller böcker, utan ersättning till konstnären, men BUS tolkning är att detta inte skulle gälla för Internet.

En obehaglig sidoeffekt av BUS tolkning är att i stort sett varenda Facebookanvändare och Instagrammare är en brottsling när de laddar upp bilder på byggnader då det är samma text som gäller för byggnader och konstverk i lagen. – Det vore förödande för alla internetanvändare i Sverige om deras tolkning står sig, säger Jan Ainali, verksamhetschef i Wikimedia Sverige.

Wikimedia Sverige har tidigare avvisat BUS påstående om att denna publicering skulle vara ett intrång i upphovsrätten och vidhåller den åsikten. Vi ser fram emot ett klargörande av tingsrätten där vi hoppas att alla snart kan dra en lättnadens suck över ett domslut i tidens anda och till allmänhetens nytta.

Länkar

Kontakt

Jan Ainali, verksamhetschef Wikimedia Sverige

  • jan.ainali(at)wikimedia.se
  • 0729672948

 

English

Concerning lawsuit from BUS against offentligkonst.se

Today Wikimedia Sverige has received a lawsuit from BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige. It concerns the website offentligkonst.se which visualizes public art in Sweden. BUS claim that the website is copyright infringement, a statement which Wikimedia Sverige rejects.

BUS claim that experts and municipalities in Sweden make the same interpretation as they do. However, among them there are different views! For example, in an article in Nordic Intellectual Property, Daniel Westman, course director in IT right at Stockholm University, makes another judgement concerning the law situation. Many municipalities have not signed a contract with BUS, and some of them agree with Wikimedia Sverige regarding the interpretation of the law.

Offentligkonst.se is a visualization of the project Open Database for Public Art, which aims at being the first national database of public art in Sweden. Today there does not exist a national register, it is up to each authority to store this. This makes it impossible for a person who is interested in getting information about which art by a certain artist exist and where it is situated. This non-profit project tries to solve this.

The database is a national public service and makes it possible for art and artists to be recognized by the public. Wikimedia Sverige, which is a non-profit public organisation has, unlike BUS, no special interest in the issue but only wants offentligkonst.se to share knowledge and awareness of Sweden´s art treasures so that more people can enjoy them. Several artists have realized the value of that their work is visualized and have asked to be added to the database. It is therefore with some surprise Wikimedia Sverige receives BUS lawsuit.

We understand that BUS business model is to represent the artists financially and regret that they use a legal process instead of affirming a project which gives Sweden´s tax payers the possibility to see the art we all have already paid for. In Swedish law it is also already clarified that photos of public art can be commercially published on for example post cards or in books, without compensation to the artist, but BUS’  interpretation is that this should not be valid when it comes to publishing on the Internet.

An distasteful side effect of BUS’   interpretation is that basically each and every Facebook and Instagram user is a criminal when they upload photos of buildings as it is the same text which is valid for buildings and arts in the law. -It would be devastating for all Internet users in Sweden if their interpretation sustain, says Jan Ainali, CEO of Wikimedia Sverige.

Wikimedia Sverige has earlier rejected BUS claim that this publishing could be a copyright infringement and maintain that opinion. We are looking forward to a clarification by the District Court where we hope that we all can have a sigh of relief after they pass a judgement in the spirit of modern times and to the best interest of the public.

Links

 

Contact

Jan Ainali, CEO Wikimedia Sverige

  • jan.ainali(at)wikimedia.se
  • +46729672948

 

Digikult 2014

Det här blogginlägget finns också som pressmeddelande.

Den 26-27 mars äger konferensen Digikult rum igen. Konferensen handlar om kulturarv på nätet i praktiken, d.v.s. erfarenheter från urval, digitalisering, upphovsrätt, tillgängliggörande och delaktighet. Konferensprogrammet är fyllt av intressanta talare och digitaliseringsprojekt. Några av höjdpunkterna är när SVT berättar om Öppet arkiv, Digisam rapporterar om arbetet med sina nationella riktlinjer för digitalisering, Centrum för Näringslivshistoria visar hur företagshistoria tillgängliggörs, Stockholms universitetsbibliotek presenterar hur open access fortfarande är kontroversiellt, och Göteborgs Symfoniker presenterar hur deras musik fått publik i 150 länder.

Dessutom berättar Lennart Guldbrandsson om världens största fototävling, Wiki Loves Monument och dess systertävling, Wiki Loves Public Art. Inledningstalare är Anna Troberg från Piratpartiet; vi får se om hon blir lika omtalad som förra årets inledningstalare landshövding Lars Bäckström. (Fler filmade talare här.) Moderator detta år är Kristina Berg, som till vardags arbetar på Arkitektur- och designcentrum, men dessutom är styrelseledamot i Wikimedia Sverige.

Wikimedia Sverige är en av arrangörerna, tillsammans med Regionarkivet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västarvet, Kultursekretariatet i Västra Götalandsregionen, Kultur i Väst, Göteborgs Stadsmuseum och Riksarkivet.

Den här typen av konferenser, som Wikimedia Sverige har varit med om att arrangera sedan 2008, hjälper till att göra Wikipedia till ett etablerat namn inom arkiv, bibliotek och museer. Vi kan redan se att det har fått effekter, allt ifrån Wikipedianer in Residence, Wikipedian in Academy, till samarbeten med större organisationer, och omnämnanden i allt fler offentliga sammanhang som en naturlig samarbetspartner. Kom därför gärna dit och bli en del av diskussionen.

Konferensfakta:

Datum: den 26-27 mars

Plats: Wallenstamsalen, Stadsmuseet i Göteborg

Anmälan (bindande): här

Kostnad: Fram till den 12 mars 1500 kr, efter det 2500 kr