Wikidata – Snart på en meny nära dig

Logotypen för Wikidata Menu Challenge.

Ordspråket ”Äta bör man, annars dör man” har ni säkert hört. Att veta vad man äter är dock inte heller helt ointressant. Inte minst om du är vegan, har någon matallergi, av religiösa skäl inte vill äta vissa ingredienser eller bara är lite kräsmagad. När man är på resande fot kan det ofta vara lite krångligt att veta vad man beställer. Vi på Wikimedia Sverige gillar mat och resande och vi gillar öppna data och vi började spåna runt hur detta skulle kunna lösas. Det mynnade ut i projektet ”Restauranger och Wikidata 2015” där vi hoppades kunna visa på vad öppna data möjliggör i alla tänkbara branscher. Vi kunde förverkliga det hela tack vare stöd genom Vinnovas satsning på Nordic Open Data Week.

För ett par månader sedan initierat vi ett samarbete med matfestivalen Smaka på Stockholm och från dem fick vi 30 av restaurangmenyer i förväg. Ur menyerna plockade vi ut 300 olika ord och under tre veckor i maj genomförde vi tävlingen Wikidata Menu Challenge där volontärer från hela världen bjöds in till att översätta ingredienser, tillagningssätt och maträtter samt koppla ihop dem med lämpliga bilder respektive ljudinspelningar där modersmålstalare uttalar orden.

Statistiken före, under och efter Menu Challenge.

Allt detta arbete gjorde vi öppet och tillgängligt på webbplatsen Wikidata.org. Wikidata är en samling av strukturerad data som kan redigeras av både människor och datorer och som är lätt för datorer att förstå. Därmed kan den lätt inkluderas i olika produkter. Ett huvudfokus är så klart Wikipedia, men möjligheterna är enorma vilket var vad vi ville visa med det här projektet. Alla de här översättningarna och all media plockas nämligen automatiskt ut från Wikidata och paketerades om till trevliga flerspråkiga menyer.

Totalt redigerades de 300 objekten av 183 personer under tävlingen. De bidrog med ytterligare 4 700 översättningar tillagda på Wikidata, samt 102 bilder och 1 140 inspelningar av uttal. Totalt redigerades det 9 057 gånger, vilket kan jämföras med 493 gånger månaden innan. Hela 1 832 120 byte lades till under tävlingen. Eftersom arbete redan skett tidigare fanns totalt 19 274 översättningar på 349 olika språk och 284 av de 300 orden hade bilder kopplade till sig och nästan alla hade ljudinspelningar på åtminstone ett språk när vi började förevisa menyerna.

Vårt fina tält på Smaka på Stockholm.
Vårt fina tält på Smaka på Stockholm.

Parallellt med detta arbetade vi med att utveckla menyernas design, baserat på User:Denny ursprungliga design, samt göra det möjligt att visa både bilder och ljud. Vi hade god hjälp av Midas Nouwens som satte upp en design som både var tilltalande och enkel att använda samt Stefan Elfving och Arild Vågen som identifierade bakgrundsbilder att använda i menyerna. Torsdagen den 4 juni slog vi upp vårt tält på Smaka på Stockholm. Vi skulle komma att stå där i fyra dagar och hade laddat upp med mängder av broschyrer, planscher, pennor, klistermärken och mycket annat. På de deltagande restaurangernas tält hade vi satt upp QR-koder som länkade till deras översatta menyer. Utöver oss i personalen så deltog Jonatan Glad som volontär och vår praktikant Lydia Lindeberg-Lindvet med att ställa i ordning allt, ta bilder och fixa i ordning QR-koder m.m.

QR-koderna på restaurangerna sätts upp.

Samsung hade varit snälla nog att låna ut en hel hög med surfplattan Tab 4 åt oss på vilka vi kunde förevisa menyerna för besökarna och låta dem själva testa möjligheterna. Under de fyra dagarna passerade tusentals personer vårt tält. Att någon skulle stå där och prat om Wikipedia och Wikidata var inte vad folk förväntade sig och det fick folk att stanna till och höra sig för. Det faktum att vi inte var väntade blev i sig en dörröppnare. Det ledde även till att vi nådde grupper som vi vanligtvis missar. Vi förde mer än 220 samtal om öppna data och Wikimedias projekt och hur man kan bidra. Ett resultat vi är mycket nöjda med! Mottagandet var mycket gott och det ställdes mängder av frågor. Folk var imponerande och flera undrade om hur restaurangägare de kände kunde införa detta och hur de kunde översätta de ord som saknades på sina språk. En del personer stannade och pratade i en närmare en halvtimme. Vi fick en handfull nya medlemmar och även ett par utvecklare som kom förbi och som vill börja volontärarbeta med liknande projekt. Då allt material är öppna data, fritt innehåll eller fri programvara kan menyerna nu användas av andra restaurangägare som vill göra sina menyer mer lättförståeliga för turister med flera. Ta en titt du också och se om det passar för din verksamhet! Tillsammans kan vi med hjälp av öppna data göra resande ännu lite enklare och trevligare.

John Andersson, projektledare Wikimedia Sverige


English

Knowing what you stuff your face with is something a lot of people are interested in, especially if you are a vegan, have a food allergy, avoid some ingredients for religious reasons or if you are just a bit picky. However, when traveling it is often tricky to know what you are ordering. At Wikimedia Sverige we like food and traveling and we most certainly like open data. We started contemplating what we could do to make life a bit easier for the frequent flyer. What we ended up with was the project ”Restaurants and Wikidata 2015” where we hoped to show what open data can bring to all kind of different sectors. We were able to make it all happen thanks to Vinnova’s investment in the Nordic Open Data Week.

A couple of months ago we initiated a cooperation with the food fair Smaka på Stockholm (”Taste of Stockholm”) and from them we received 30 menus from participating restaurants in advance. From these menus we identified roughly 300 different food related terms and during three weeks in May we hosted the Wikidata Menu Challenge where volunteers from all over the world were invited to translate ingredients, cooking methods and dishes and pair them with appropriate images and sound recordings of native speakers pronouncing the words.

All this was done in the open and was accessible from the start through Wikidata.org. Wikidata is a collection of structured data that can be edited by computers and people alike. The knowledgebase is easy for computers to understand and therefore the information can easily be included in various products. A main focus is of course Wikipedia, but the possibilities are unlimited, which was what we wanted to show with this project. All these translations and all the media were then automatically pulled from Wikidata and repackaged into nice multilingual menus.

Overall 183 people edited the 300 items on Wikidata and added a whooping 4,700 translations, as well as 102 images and 1,140 recordings of pronunciations. In total there were 9,057 edits, which can be compared with 493 edits the month before. A full 1 832 120 bytes were added during the Challenge. Since the items had also been worked on prior to the Challenge a total of 19,274 translations in 349 languages existed by the time we started showing the menus at the food fair. Additionally 284 of the 300 items had images and almost all had audio recordings in at least one language.

In parallel with the challenge we also worked on developing the design of the menus, based on the initial design by User:Denny, and make it possible to display both images and sound on them. We had good help from Midas Nouwens who created a layout that was both appealing and easy to use as well as from Stefan Elfving and Arild Vågen who both helped with identifying images to use as backgrounds. Thursday, June 4, we opened up our tent at Smaka på Stockholm. We would stand there for four days and had loaded up with lots of brochures, posters, pens, stickers and more. On the tents of participating restaurants we had set up QR codes that linked to their translated menus. In addition to the staff Jonathan Glad participated as a volunteer and our intern Lydia Lindeberg-Lindvet helped to set everything in order, take photos, preparing QR codes, etc.

Samsung had been kind enough to lend us a bunch of Tab 4 tablets on which we could demonstrate the menus to visitors and allow them to try them out for themselves. During the four days, thousands of people passed by our tent. That someone would stand at the food fair and talk about Wikipedia and Wikidata was not what the visitors expected and their surprise made a lot of people stop and ask us what was going on. The fact that we were not expected was in itself an ice breaker. Thanks to this we could also reach groups that we usually don’t reach. Overall we had more than 220 conversations about open data and the Wikimedia projects, and how to contribute to these. A result we are very pleased with! The reception was very good and there were lots of questions. People were impressed with the menus and there were a few that knew restaurant owners that they thought would love to implement this. Others noticed that some words were not translated in thier language and wondered how they could help to complete them. Some people stopped and talked with us for close to half an hour. The chapter got a handful of new members and we even had a couple of developers who came past and wanted to start volunteering on similar projects. As all the material is open data, free-content or free software the menus can now be used by any other restaurant owners who want to make their menus more easily understandable for tourists and others.

Take a look and see if they would be a good addition to your business! With the help of open data we can make traveling even more easy and enjoyable together.

John Andersson, Project Manager Wikimedia Sverige

Tack, alla som firade Wikipedia!

Tack, alla som firade Wikipedias tioårsdag den 15:e januari (i Sverige firade vi också den 13:e, och tack till er som kom dit också)!

Tack för alla välgångönskningar, alla fina artiklar, och all uppmärksamhet. Ni har visat hur stort Wikipedia har blivit på bara tio år och vad Wikipedia betyder för er. Det känns stort och viktigt.

Men arbetet med Wikipedia har bara börjat. Vi har fler artiklar att skriva, många artiklar som behöver putsas på, och en massa annat att göra. Vi hoppas att ni som firade Wikipedia också prövar att redigera åtminstone en artikel. Det är enkelt. Klicka på ”redigera” längst upp, ändra i redigeringsrutan, och klicka ”spara”, så uppdateras artikeln. Det är också roligt – framför allt när man ser artiklar växa fram i samarbete mellan flera användare. Du kan också bli en del av det samarbetet.

Wikipedia firar 10 år av fri kunskap

Wikipedia-användare och -skribenter hyllar projektets första decennium med event världen över.

San Francisco, den 12 januari 2011 — För nästan 10 år sedan, 15 januari 2001, bjöd en webbplats med ett märkligt namn in folk från hela jorden att samarbeta för att skapa ett fritt uppslagsverk. De första resultaten var knappast imponerande. Artikeln ”astronom” innehöll bara: ”Vetenskapsman som forskar om astronomi.” Sverige var ”ett land i norra Europa. Invånarna kallas svenskar. Språket kallas svenska. Huvudstad är Stockholm.” Fysik: ”Fysik är ett väldigt brett område.”

Efter den anspråkslösa inledningen växte Wikipedia snabbt, och 1000 artiklar skrevs på mindre än en månad. Under de närmaste fem åren lanserades många nya språkversioner, och Wikipedia började överträffa traditionella referensverk i bredd och djup. Hemligheten bakom dess framgång var att alla kan redigera alla artiklar. I januari 2006 skrev Wikipedia-användaren Gareth Owen på sin användarsida: ”Problemet med Wikipedia är att det bara fungerar i praktiken. I teorin är det en fullständig katastrof.”

Wikipedia används numera av över 400 miljoner människor varje månad. Uppslagsverket ger ögonblicklig tillgång till information av hög kvalitet i grundliga artiklar som är gratis och fria från reklam. Under de senaste tio åren har en gigantisk och unik global skara volontärer samverkat för att skapa mer än 17 miljoner artiklar på 270 språk, och gjort det mycket lättare för alla människor på jorden att få tillgång till fri kunskap.

Den 15 januari kommer Wikipedia-gemenskapen att träffas på mer än 200 ställen runt om i världen för att fira den fria encyklopedins tioårsjubileum. Från en konferens i New York till en konsert i Prag, från grundandet av ett nytt skolprojekt i Nairobi till en Wikipedia-kurs för museipersonal i Amsterdam, från en ölfest i Bukarest till en filmvisning i Tel Aviv. Alla de här eventen arrangeras av frivilliga och lokala stödföreningar, eller av fristående supporters. Arrangemangen är öppna för alla och speglar hur mångfasetterad Wikipedia-gemenskapen är. I Sverige har föreningen Wikimedia Sverige arrangerat två evenemang, den 13 januari och 15 januari. Se mer information här.

Jimmy Wales, Wikipedias grundare, minns: ”Det är svårt att tänka sig att det är 10 år sedan jag först redigerade Wikipedia. Jag minns den där första dagen. Jag klickade på ”redigera”, skrev ”Hej världen” och det var början på Wikipedia och på allt som kommit därefter. Jag vill tacka alla personer som har redigerat Wikipedia, som har bidragit till den här stora kunskapskällan. Jag vill tacka alla som läser Wikipedia, som är verkligt engagerade med idéer och kunskap. Det är därför Wikipedia finns till: vi gjorde den för att du ska kunna läsa den.”

Wikipedia drivs av Wikimedia Foundation, en ideell stiftelse som grundades av Jimmy Wales 2003. Det drivs helt och hållet av donationer, och stiftelsen genomförde nyligen sin största insamlingskampanj någonsin, med mer än en halv miljon enskilda donationer som sammanlagt inbringade mer än 16 miljoner dollar.

Sue Gardner, Wikimedia Foundations verkställande direktör, har ambitiösa mål för framtiden: ”Vi vill nå en miljard människor 2015. Vi vill övertyga fler läsare att redigera. Fler kvinnor. Fler människor från södra delen av jordklotet. Vi vet att ju mer blandad Wikipedia-gemenskapen blir, desto mer heltäckande, korrekt och kvalitativ blir uppslagsverket.”

Jimmy Wales håller med Gardners förhoppning: ”Trots att vi har miljontals artiklar, trots att vi finns på hundratals språk, finns det fortfarande mycket att göra. Så jag vill att alla där ute, om du aldrig redigerat Wikipedia, pröva – bara klicka ”redigera”.

För mer information om firandet av Wikipedias 10-årsfirande:

* http://ten.wikipedia.org
* http://ten.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_timeline

Om Wikimedia Foundation

* http://wikimediafoundation.org
* http://blog.wikimedia.org

Wikimedia Foundation är den ideella organisationen som driver Wikipedia, det fria uppslagsverket. Enligt comScore Media Metrix,
har Wikipedia och de andra projekten som drivs av Wikimedia Foundation mer än 410 miljon unika besökare per månad, vilket betyder att det är det 5:e mest populära märket på internet (November 2010). Med fler än 270 språkversioner, innehåller Wikipedia mer än 17 miljoner artiklar, skrivna av mer än 100.000 frivilliga från hela jorden. Wikimedia Foundation har sitt säte i San Francisco, Kalifornien, och har den 501(c)(3)-status som betyder att det är en välgörenhetsorganisation som får sina intäkter främst av donationer.